ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติวิจัยสําหรับงานแอนิเมชันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  • กัมปนาท คูศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั ราชภฏั บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
  • นุชรัตน์ นุชประยูร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Keywords: ผลการจัดกจิกรรมส่งเสริมการรสู้ารสนเทศ, แอพลเิคชันไมโครซอฟท์ทีมส์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้ สารสนเทศและประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ รายวิชา คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยสําหรับงานแอนิเมชัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติวิจัยสําหรับงานแอนิเมชัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติวิจัย สําหรับงานแอนิเมชัน 2) แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ 3) แบบวัดการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (2001) 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ ทดสอบ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (Paired Samples t-test) ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศก่อน และหลังจัดกิจกรรมการเรียนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สารสนเทศผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติวิจัยสําหรับงานแอนิเมชัน โดยความพึงพอใจภาพ รวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ควรศึกษาเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศต่อระดับการรู้สารสนเทศที่เพิ่มขึ้นของ นักศึกษา และควรมีการติดตามผลระยะหลังการทดลองเพื่อทดสอบหาความคงทนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มผี ล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 3) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2553. กรงเทพฯ: บริษัท สยามสปอรต์ ซินดเิ คท จํากัด. ประพันธ์ศิริสเุสารัจ.(2551).การพัฒนาการคิด(พิมพ์ครั้งที่2).กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจํากัด9119
เทคนิคพริ้นติ้ง.
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ และคณะ. (2563). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ โดย
ใช้ Microsoft Teams. Journal of Modern Learning Development, 5(6) : 261-274.
วลัยลักษณ์อมรสริิพงศ์.(2561).การรู้สารสนเทศของนักศกึษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.วารสาร
สารสนเทศศาสตร์., ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, หน้า 41-66.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.์
สุเนตร สืบค้า. (2552). ความพึงพอใจของนักศกึ ษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle
e-Learning).รายงานวิจยัในชั้นเรียน,สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Brown, Cecelia M. & Krumholz, Lee R. (2002). Integrating Information Literacy into the Science
Curriculum. College & Research Libraries. 63(2): 111-123.
Eisenberg, M. B. & Berkowitz, R. E. (2001). The Big 6 Information Problem-Solving Approach.
Retrieved 4 May, 2021: form http://www.big6.com
Hepworth, Mark. (1999). A Study of undergraduate information literacy and skills :The
inclusion of information literacy and skills in undergraduate curriculum. Retrieved July
24, 2021 : from http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/ 107-124e.html.
Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. Retrieved July 1, 2021 :
from http://www.learingnetwork.ac.nz/shared/professionl/Reading/TRCONN2001.pdf, 2004. Suzanne, D. (2009). Connectivism Learning Theory: Instructional Tools for College Courses. A Thesis for a Master Degree in Education ED591, Independent Thesis Research Western
Connecticul State University, 2009.
University of California Library Association. (2001). Information competencies at UCLA: Reports of
a survey project. Los Angeles: University of California.
Published
2022-01-31