การพัฒนาลวดลายจักสานท้องถิ่น เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และของแต่งบ้านร่วมสมยั จังหวดัฉะเชิงเทรา

  • สุดารัตน์ ไหลไผ่ทอง ภาควิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ภาควิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Keywords: การออกแบบผลิตภัณฑ์, จักสานท้องถิ่น, ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย, การพัฒนาลวดลาย

Abstract

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาลวดลายจักสานท้องถิ่น เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และของแต่งบ้านร่วม สมัย จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาจักสานท้องถิ่นของชุมชนแหลมประดู่ให้มีรายได้และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตําบลแหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.) พัฒนาภูมิปัญญาสู่ แนวทางกระบวนการออกแบบลวดลายใหม่ 3.) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยกระบวนการทําวิจัยโดยเป็นไปตามรูปแบบของการศึกษาเชิงคุณภาพและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน แหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแนวทางสู่การออกแบบกระบวนการจักสานเพื่อให้เกิดลวดลายใหม่และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ ของแต่ละกลุ่มที่มีความชํานาญ ฝีมือในการทําจักสานท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานออกแบบให้มีความคิดสร้างสรรค์ จนเกิด เป็นผลงานรูปแบบใหม่ๆ โดยการออกแบบงานวิจัยสามารถนํามาพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้าทออ่างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา และช่วยส่งเสริมงานฝีมือหัตถกรรม ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

งานออกแบบวิจัยนี้นําผลลัพธ์ของการออกแบบรูปร่าง ลวดลายผลิตภัณฑ์จักสาน ไปสู่การพัฒนาต่อยอด การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และของแต่งบ้านได้อย่างเหมาะสม ร่วมสมัย ซึ่งจะช่วยขยายกลุ่มเป้าหมายในการเลือกซื้อ เพิ่มขึ้น และเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจักสานท่องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

References

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. "รูปแบบสินค้าเครื่องจักสานที่มีแนวโน้มในตลาดต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน."
(2546).
กระทรวงพาณิชย์. "ชี้ช่องส่งออก Smes." วารสารชี้ช่องส่งออก SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 12 (2555). กฤษฎา ดูพันดุง. "การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรสานภาคอีสานสําหรับออกแบผลิตภัณฑ์ชุมชน."
วารสารวิชาการ ศิลปะสภาปัตยยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศศวร (2559).
ทิชา ปริกเพชร. "การสานตระกร้า หมู่บ้านแหลมประดู่." thaigoodview (2009).
วิชัย พงษ์โหมด, และบุญมา พงาโหมด. "ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา." คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, (2547).
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. "เครื่องจักสานในประเทศไทย." โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์ (2532).
Published
2022-01-31