ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการขนส่งของผู้จําหน่ายสินค้าออนไลน์ ประเภท C2C

  • ธนภัทร ยีขะเด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • กนกอร บุญเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ชลาลัย ชูแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Keywords: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผู้บริโภคกับผู้บริโภค, ธุรกิจการขนส่ง

Abstract

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) ได้รับความนิยม อย่างมากโดยเฉพาะในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่ทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถซื้อขายสินค้าได้อย่างเสรีในแบบ C2C และการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายอย่างโดยเฉพาะธุรกิจการขนส่ง จึงเป็น ที่มาของการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของผู้จําหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C โดยการวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้จําหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C และ 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจในการเลือกใช้บริการขนส่งของผู้จําหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ทําการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากผู้จําหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C จํานวน 430 ตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการขนส่งของผู้ จําหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภท C2C ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านความรวดเร็ว 2) ปัจจัยด้านการประหยัด 3) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 4) ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย 5) ปัจจัยด้านความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา มีอิทธิพล ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig. <= 0.05) โดยทั้ง 5 ปัจจัยมีอิทธิพลที่ระดับร้อยละ 82 (Adjusted R2 = 0.822) ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสามารถนําปัจจัยทั้ง 5 ด้านไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ในการ ดําเนินงานและปรับปรุงคุณภาพในการดําเนินธุรกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า การสร้างความ สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ความเร็ว และความประหยัด

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสําหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กาญจน์สิตา โฆสิตธัญญสิทธิ์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. เบญจพรสุวรรณแสงทวี.(2559).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกผู้ให้บรกิารในการขนส่งโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการธุรกจิ
อาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พิมพ์นารา หิรัญกสิ. (2564). Social Commerce คลื่นลูกใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564,
จาก https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/social-commerce-21
วันพิชิตต์ อันคดีและศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร. (2017). ปัจจัยที่สําคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัทยูเซ็นโลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด. Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017, Bangkok, Thailand.
P.364 – 368.
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). e-Commerce ไทย ยุคหลัง COVID-19. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน
2564, จาก https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Perspective-on-Future-
of-e-Commerce.aspx
Tnnonline.(2564). ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซปี 64 โตได้ 30% - แข่งขันยากขึ้น. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน
2564, จาก www.tnnthailand.com/news/wealth/90831/
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA เผยมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 63 อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาท คาด
ปี 64 พุ่งไปที่ 4.01 ล้านล้านบาท. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564, จาก https://www.etda.or.th/th/pr-
news/ETDA-Reveals-the-Value-of-e-Commerce-in-2021.aspx สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). Value of e-Commerce Survey in Thailand. สืบค้นเมื่อ 2
กันยายน 2564, จาก https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Standard-(1)/Law.aspx ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). E-commerce แรงไม่ตก ดันโลจิสติกส์โต. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2564, จาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Document
s/E-Commerce_Logistic.pdf
Fishbein, M. and Ajzen, I. (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach.
New York : Psychology Press, Taylor & Francis Group.
Lambert, D. M., J. R. Stock, and L. M. Ellram. (1998). Fundamentals of Logistics Management.
Irwin/McGraw-Hill, Boston, MA.
Positionmag. (2020). เจาะลึกทิศทาง E-commerce ปี 2020 ที่จากนี้จะกลายเป็นการ ‘งัดข้อ’ ของ Social Media
และ E-marketplace. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2564, จาก https://positioningmag.com/1282872 Su-Young Kwak, Woo-Sung Cho, Gil-Am Seok, Seung-Gyun Yoo. (2020). Intention to Use Sustainable Green Logistics Platforms. Sustainability 2020, 12, 3502; doi:10.3390/su12083502. p.2-17.
Published
2022-01-31