การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาชีพโดยใช้ Curriculum Mapping รายวิชาเครื่องล่างและส่งกําลัง หมวดวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • จีรัฐติกุล กล้าหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  • จีรัฐติกุล กล้าหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  • กฤษกร ลิ่มวิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  • ศุภกรณ์ เปรมปรุงวิทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  • กรฤตสุมินทร์ เรือนคํา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  • กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
Keywords: การพัฒนา, หลักสตูรวชิาชีพ, ห้องควบคุม, ห้องทดลอง, หลักสตูรครุศาสตร์ อุตสาหกรรม, นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

References

หลักสตู รครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลสุวรรณภมู ิ กระทรวงศึกษาธิการ
Teeyotragoon, P. (2021). การ กระจาย ความ รับผิดชอบ มาตรฐาน การ เรียน รู้ หมวด วิชา เฉพาะ จาก หลักสูตร สู่ รายวิชา ตาม ทัศนะ ของ ผู้ ประกอบ การ สํานักงาน บัญชี คุณภาพ: กรณี ศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยี บัณฑิต สาขา วิชาการ บัญชี (ต่อ เนื่อง) หลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ. 2563 สถาบัน การ อาชีวศึกษา ภาค เหนือ 2 สํานักงาน คณะ กรรมการ การ
อาชีวศึกษา. Panyapiwat Journal, 13(2), 221-235.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยSPSS
พรสวรรค์ ชัย มี แรง. (2021). การ พัฒนา ระบบ สารสนเทศ เพื่อ จัดการ มาตรฐาน ผล การ เรียน รู้ ของ หลักสูตร ระดับ
อุดมศึกษา. วารสาร วิชาการ และ วิจัย มหาวิทยาลัย ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ, 11(2), 68-82.
Thaigun, U., Comesorn, S., & Suwannawaj, K. (2019). รูป แบบ การ บริหาร งาน วิชาการ สําหรับ โรงเรียน ขยาย โอกาส ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า . Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 13(1),
88-104.
นาตยาภรบุญเรือง,สมศักดิ์ลิลา,&พงศ์เทพจิระโร.(2017).การพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลยันครพนม. มนุษย์ สังคม สาร (ม ส ส.) คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 15(2),บทความ-ที่.
ธ นาย ง ค์ จําปา ศรี, & ยาใจ พง ษ์ บริบูรณ์. (2021). การ พัฒนา ทักษะ และ ผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียน เรื่อง การ ใช้ คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ของ นักเรียน ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 2 โดย ใช้ สื่อ มัลติมีเดีย. วารสาร ม จร อุบล
ปริทรรศน์, 6(1), 495-508.
สุรา ง ค์ ธูป บูชา กร, & นพ ดล เจน อักษร. (2011). การ พัฒนา หลักสูตร ฝึก อบรม การ จัด ทํา School mappingTHE DEVELOPMENT OF SCHOOL MAPPING TRAINING PROGRAM. วารสาร การ บริหาร การ ศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 1(2), 80-89.
Published
2022-01-31