พฤติกรรมดนตรี การรับรู้ข่าวสารเพื่อสุขภาวะทางอารมณ์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ไพบูลย์ บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
Keywords: พฤติกรรมดนตรี, สุขภาวะทางอารมณ์, วิกฤตโควิด 2019

Abstract

บทความวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นพฤติกรรมดนตรี การรับรู้ข่าวสารและสุขภาวะทาง อารมณ์ (2) ศึกษาระดับอิทธิพลพฤติกรรมดนตรีและการรับรู้ข่าวสารที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางอารมณ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในกรุงเทพฯ จํานวน 320 คนด้วยช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค-3 ส.ค. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจําลอง สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมสถิติ ADANCO ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61 เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 35-54 ปี ร้อยละ 24.85 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45 ประกอบอาชีพธุรกิจค้าขาย ร้อยละ 29.40 มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 26.90 ช่วงวิกฤต COVID-19 ผู้ให้ข้อมูลอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 78.80 ขาดรายได้ ร้อยละ 56.30 (2) ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมดนตรีในข้อที่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ในการทํางานในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้แก่ การฟังเพลง ร้องเพลงและการเล่นดนตรี ด้านการรับรู้ข่าวสารที่มีระดับความคิดเห็นในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้แก่การสวม อุปกรณ์ป้องกันการหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงและการติดตามข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 และความคิดเห็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ ความเพลิดเพลินและการรักษาอารมณ์ที่ดี การลดความเหงาและสร้าง ความรู้สึกอยู่ร่วมกัน การเบี่ยงเบนจากวิกฤตที่เป็นอยู่และการปลดปล่อยและระบายอารมณ์ด้านลบมีระดับความคิดเห็นคะแนน เฉลี่ยปานกลาง 3.64 (3) พฤติกรรมดนตรีและการรับรู้ข่าวสารร่วมกันมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมระดับปานกลางต่อสุขภาวะ ทางอารมณ์ร้อยละ 59.30 และการรับรู้ข่าวสารมีอิทธิพลทางตรงระดับอ่อนต่อพฤติกรรมดนตรี ร้อยละ 19.70 ข้อค้นพบจาก งานวิจัย พฤติกรรมดนตรีและการรับรู้ข่าวสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบําบัดความเครียด คลายความวิตกกังวล ส่งผลต่อ อารมณ์เชิงบวกประชาชนที่อยู่ในวิกฤตโควิด-19 ได้อีกวิธีหนึ่ง

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข. (2563). คู่มือการดูแลสังคม จิตใจบุคลากรสุขภาพในวิกฤติโควิด-19. สืบค้นเมื่อ 3
ตุลาคม2546, จาก: https://.dmh.go.th>covid19>pnews>files.pdf.
กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร. (2564). รู้เอาไว้กับวิธีเสพข่าวโควิด-19 เพื่อที่เราจะได้ไม่วิตกกังวลเกินไปกับสถานการณ์. สืบค้นเมื่อ
27 กรกฎาคม 2564, จาก: https://www.nu.ac.th/p=27139.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม 2564. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564, จาก:
https://www.bot.or.th/thai/monetaryPolicy/EconomicCondition/PressRelease/Piges.
บุณใจ ศรีสถิตนรากูร. (2545). ระเบียบวิธีวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ประกาศก.บ.ศบ.เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019.( 2564,18 กรกฎาคม).ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 138, ฉบับ 28.
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ. (2550, 3 มีนาคม).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127, ตอน 22 ก หน้า 1
แพรศิริ อยู่สุข และจิราพร เกศพิชญวัฒนา.(2560). ผลของการบําบัดทางการพยาบาลโดยใช้กิจกรรมดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้
สูงอายุโรคหลอดลมเลือดสมองชนิดขาดเลือด.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, 27(1): 17-27.
มนตรี พิริยะกุล. (2562). การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์แบบสมการโครงสร้าง.[เอกสารสัมมนาทางวิชาการ 22 ธันวาคม 2562,ว.ช]. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันทั่วโลก. (21 กันยายน 2564). จาก:https://www.worldmeter.infor/coronavirus. ศศิธร พุมดวง. (2548). ดนตรีบําบัด. สงขลานครินทร์เวชสาร, 23(3): 186 -191.
สุกัญญา เอกปัญญาสกุล. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ โควิด-19 ในประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร.สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2564, จาก:https://www.mmm.ru.ac.th/MMM/iS/twin-8/6114154005. สุภาพร เลิศรวมพัฒนา, (2548). การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้ป่วย
ที่มารับการผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด.รายงานการวิจัย.โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา สุภีดา โกเมนไทย. (2560). ผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล.
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2561).กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟสบุ๊ค.
สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2564, จาก:https://www.senate.go.th/assets/portals/49/files/handbook/km.pdf. สุวิมล ติรกานันท์. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์:แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อานันท์ นาคคง. (2563). วิกฤติ COVID-19 ผลกระทบต่อสังคมดนตรีของไทย.สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564, จาก:
https://www.bangkoklifenews.com.
อารียา โตสุข และจารุวรรณ สุริยวรรณ. (2564). ผลกระทบต่อธุรกิจดนตรีจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019.
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์, 8(1): 274-301.
อัญชลี ชุ่มบัวทอง, จันทนา ยิ้มน้อยและ ชษาพิมพ์ สัมมา. (2560). ดนตรีบําบัด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรต,ิ 3(2): 77- 87.
อนันท์ นาคคง.(2563). วิกฤตโควิด-19 ผลกระทบต่อสังคมดนตรีของไทย. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2564, จาก: https://www. bangkoklifenews.com.
Adams, T., Bezner, J., & Steinhardt, M. (1997).The conceptualization and measurement of perceived wellness: Integrating balance across & with in dimensions.American Journal of Health Promotion,11(3),208-18.
Brand Buffet. (30 กันยายน 64). เผย Insight “พฤติกรรมคนไทย”4 เจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนไปจากโควิด -19. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564, จาก:https://www.brandbuffet.in.th>2020/09>far-east.com.
Buck, W. K., Hartsack, J., & Gaffney, J. (1985). Music therapy. In. G.M. Bulecheck & J. C. McCloskey Nursing intervention:Treatments for nursing diagnosis. Philadelphia: W.B. Saunders.
Cochran, W. (1942). Sampling theory when the sampling-units are of unequal size. Journal of the American Statistical Association, 37(218): 199-212.
Cohen, J.(1988).Statistic Power Analysis for the Behavioral Science. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Fullana, M.,Hidalgo-Mazzei, D., Vieta, E., & Radua, J.(2020).Coping behaviors associated with decreased anxiety
And depressive symptoms during the COVID-19 pandemic and lockdown. J Affect Disord, 275 :80-81. Georgiev, D. (1991). Photons do collapse in the retina not in the brain cortex: evidence from visual illusions.
Neuro Quantol, 9(2): 206-230.
Granot, R.,Spitz, D., Cherki, B., Loui, P., Timmers, R., & Schacfer, R. (2021). Help I need somebody, music
as a Global resource for obtaining wellbeing goals in times of crisis. Front Psychol, 12(4), 1-22.
Hair, J., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2013). Patrial least squares structural equation modeling: Rigorous applications
Better result and higher acceptance. Long Range Planning Journal, 46(1-2):1-12.
Henseler, J., Hubona, G., & Ray, A. (2016). Using PLS Path Modeling in New Technology Research: Updated
Guidelines. Industrial Management & Data System, 116(1): 2-20.
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder depressive symptoms and sleep quality during COVID-
19 outbreak in China: A web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research. Retrieved August 20,
2021: from, https://www.pubmed.ncbi-nlm.gov/32325383.
Hulland, J. (1999). Use of Partial least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four
Recent Studies. Strategic Management Journal, 20(4) : 195-204.
Hussein,N., Naqid, I.,Jacksi, K., & Abdi, B. (2020). Assessment of knowledge, attitudes and practices toward COVID-
19 virus among university students in Kurdistan region, Iraq. Journal of Family Medicine and Primary Care, 9(9), 4809-4814.
Man Chong Leung & Cheung Rebecca. (2020). Music engagement and well-being in Chinese adolescents: emotional awareness positive emotions and negative emotional as mediating processes. Psychology
of music, 48(1):105-119.
Osman, S, Tischler, V., & Schneider, J. (2016). Singing for the brain: A qualitative study exploring the health and
well-being benefits of singing for people with dementia and their careers. Dementia, 15(6):1326-1339. PPTV, online. (2564).“เปิดช่วงอายุโรคประจําตัวเสี่ยงเสียชีวิตโควิด-19”.จาก: https://www.pptvhhd36.com
Robbins, S. (2013). Organizational behavior. Boston: Pearson Press.
Sandin, B.,Valiente, R., Garcia-Escalera, J., & Chorot, P.(2020). Psychological impact of the COVID -19 pandemic:
Negative and positive effects in Spanish people during the mandatory national quarantine. Rev. Psicopatol Psicol.Clin, 25:1-22 doi:10.5944/RPPC.27569.
Published
2022-01-31