Return to Article Details รูปแบบลวดลายและสัดสว่น“คันทวย“ กรณีศึกษาวิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง Download Download PDF