พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั บูรพา
  • เจตพล ปวงสุข ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั บูรพา
Keywords: พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต, ปัญหาการใช้อินเตอรเ์น็ต, ความสัมพันธ์

Abstract

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความสําคัญกับวิถีชีวิตในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซ่ึงปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต การขาดทักษะในการค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ ทํารายงาน ไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหาจากบางโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ความช้าในการรับส่ง ข้อมูล ทั้งหมดเป็นปัญหาที่มีความสําคัญต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้ อินเตอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและแก้ปัญหาใน การใช้อินเตอร์เน็ตของนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนิสิต จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 2) ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของ นิสิตจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต กับเกรดเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายต่อ เดือน 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต กับเกรดเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายต่อเดือน วิธีดําเนินการวิจัยใช้ แบบสอบถาม (google form) ในการเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบ Z และ F ในการทดสอบความ แตกต่าง และสถิติทดสอบสหสัมพันธ์ลําดับท่ีของสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต โดยรวม อยู่ในระดับมาก นิสิตเพศชายและเพศหญิง นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีการศึกษาที่ต่างกัน และนิสิตศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน (p <0.05) พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษามี ความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายต่อเดือน (P<0.05) นิสิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง นิสิตเพศชายและเพศหญิง นิสิตท่ีศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ต่างกัน และนิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน (p<0.05) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตไม่มี ความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายต่อเดือน

References

กองทะเบียนและประมาลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. จํานวนนิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
วันที่สืบค้นข้อมูล เมื่อ 9 ธันวาคม 2563, เข้าได้ที่ https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp ชเนตตี สยนานนท์ (2555). พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาการศึกษาบัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์ (2547). ทัศนะที่มีต่อการเรียนการสอนที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล. พจนารถ ทองคําเจริญ (2539). สภาพความต้องการและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการ สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์. ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มงคล ตันสุวรรณ (2544). สภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม และศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มุทิตา นนทรี (2543). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการทางระบบอินเทอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา.
วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต,ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. Bartz, Albert E. (1999). Basic Statistical Concept. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc. Yamane. (1973). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper &row.
Published
2022-01-31