ข้อสังเกตทางกฎหมายและการบริหารจัดการ ที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : ศึกษาเฉพาะกรณีด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  • เกรียงไกร รอบรู้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, นักศึกษา

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นอันเป็นข้อสังเกตทางกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีต่อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เฉพาะด้านนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้วิธีการ เก็บ ข้อมูล 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) วิธีการศึกษาเชิงเอกสาร (2) วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 12 คน และ (3) วิธีการสังเกตการณ์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ รวมถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาวิจัยพบข้อสังเกตที่สําคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ (1) สถานะของบุคคลก่อนการเป็นนักศึกษา (2) นวัตกรรม การเรียนการสอน (3) การวัดประเมินผลการศึกษา (4) การดูแลสุขภาพอนามัยของนักศึกษา (5) การดูแลสวัสดิภาพให้แก่ นักศึกษา : กรณีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (6) วินัยของนักศึกษา และ (7) กิจกรรมของนักศึกษา ในภาพรวมพบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา นอกจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะขอความยินยอมเพื่อ ดําเนินการดังกล่าวแล้ว สถาบันฯ อาจอาศัยฐานอํานาจทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อดําเนินการโดยไม่ต้องขอความยินยอม แต่ถึงกระนั้นสถาบันฯยังคงต้องสร้างระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลนักศึกษาที่ มีความรัดกุม เพราะข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หากมีการรั่วไหลของข้อมูลอาจกระทบสิทธิของ นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างรุนแรง มาตรการดังกล่าว เช่น การกําหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล หรือการยืนยันตัวตนของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น

References

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สํานักงาน. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2564, จาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม: https://www.mdes.go.th/mission/82
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา. (2564). Thailand Data Protection
Guidelines 3.0 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นคร เสรีรักษ์ และคณะ. (2562). GDPR ฉบับภาษาไทย. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เพรส จํากัด)
ประชุม (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 3). สัมภาษณ์. 17 สิงหาคม 2564.
ประพันธ์ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 3). สัมภาษณ์. 17 สิงหาคม 2564.
ประมาณ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 3). สัมภาษณ์. 17 สิงหาคม 2564.
ประสงค์ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 3). สัมภาษณ์. 17 สิงหาคม 2564.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564,
จาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: https://www.krisdika.go.th/web/guest/law สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560). สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564,
จาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: https://www.krisdika.go.th/web/guest/law
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). คู่มือการขอสําเนาเวชระเบียน. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564, จาก โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน): https://www.bphosp.or.th/pdf/cardform01.pdf สมเกียรติ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 2). สัมภาษณ์. 10 สิงหาคม 2564.
สมนึก (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 2). สัมภาษณ์. 10 สิงหาคม 2564.
สมพร (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 2). สัมภาษณ์. 10 สิงหาคม 2564. สมศักดิ์ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 2). สัมภาษณ์. 10 สิงหาคม 2564. อาจิณ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 1). สัมภาษณ์. 20 กรกฎาคม 2564. อาภรณ์ (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 1). สัมภาษณ์. 20 กรกฎาคม 2564. อาภา (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 1). สัมภาษณ์. 20 กรกฎาคม 2564. อาศัย (นามสมมุติ) (มหาวิทยาลัยที่ 1). สัมภาษณ์. 20 กรกฎาคม 2564.
Published
2022-01-31