ประสิทธิผลของผักเชียงดาแคปซูลในการลดระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง และระดับน้ําตาลสะสม ในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน

  • สุภิญญา สดเอี่ยม สํานักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • สุนิสา ไทยจินดา สํานักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Keywords: ผักเชียงดา, ภาวะก่อนเบาหวาน, ลดระดับนํา้ตาลในเลือด

Abstract

ภาวะก่อนเบาหวาน (prediabetes) เป็นภาวะที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หากควบคุมระดับน้ําตาล ไม่เหมาะสมอาจนําไปสู่โรคเบาหวานได้ในอนาคต งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาประสิทธิผลของผักเชียงดาแคปซูลในการลดระดับ น้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (FBS) และระดับน้ําตาลสะสม (HbA1C) ในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน มีรูปแบบเป็น วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง เก็บข้อมูลจากอาสาสมัครวิจัยที่อยู่ในภาวะก่อนเบาหวาน 28 คน (n=28) ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (FBS) 100 – 125 mg/dl ทําการศึกษาที่โรงพยาบาล บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่มิถุนายน - กันยายน 2564 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 14 คน และกลุ่มศึกษา 14 คน กลุ่มศึกษาได้ รับประทานผักเชียงดาแคปซูล 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น (2 กรัม/วัน) กลุ่มควบคุมรับประทาน ยาหลอกลักษณะแคปซูลและวิธีการรับประทานเดียวกันติดตามผลเลือดวันที่0(baseline)และหลังรับประทานผักเชยีงดา หรือยาหลอก 45 และ 90 วัน วิเคราะห์สถิติโดยใช้ Repeated ANOVA ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับผักเชียงดาแคปซูล ปริมาณ 2 กรัม/วัน มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (FBS) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญระหว่างวันที่ 0 กับ 90 (p-value < 0.001) และระหว่างวันที่ 45 กับ 90 (p-value 0.036) แต่ผลที่ได้ไม่แตกต่างจากยาหลอก อีกทั้งไม่มีผลใน การลดระดับน้ําตาลสะสม (HbA1C) เมื่อติดตามผลข้างเคียงพบว่าไม่มีผลลดการทํางานของตับและไต ข้อเสนอแนะของ การศึกษาผักเชียงดาในอนาคต ควรมีการปรับขนาดของผักเชียงดาเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับน้ําหนักตัว อาจทําให้เห็นผล การศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้น หรืออาจศึกษาในสารองค์ประกอบของผักเชียงดาไทยเพื่อต่อยอดและพัฒนาผักเชียงดาต่อไป

References

Association, A. D. (2020a). 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care
in Diabetes-2020. Diabetes Care, 43(Suppl 1), S14.
Bandara, T., Rokeya, B., Khan, S., Ali, L., Ekanayake, S., Jansz, E. R., & Balasubramanium, K. (2009). Effects
of Gymnema lactiferum leaf on glycemic and lipidemic status in type 2 diabetic subjects. |||
Bangladesh Journal of Pharmacology, 4(2), 92-95.
Bespinyowong, R., Pongthananikorn, S., & Chiabchalard, A. (2013). Efficacy and safety of Gymnema
inodorum tea consumption in type 2 diabetic patients. Chulalongkorn Medical Journal, 57(5), 587-599.
Bhansali, S., Shafiq, N., Pandhi, P., Singh, A. P., Singh, I., Singh, P. K., . . . Malhotra, S. (2013). Effect of a
deacyl gymnemic acid on glucose homeostasis & metabolic parameters in a rat model of
metabolic syndrome. The Indian journal of medical research, 137(6), 1174. Chiabchalard, A., Tencomnao, T., & Santiyanont, R. (2010). Effect of Gymnema inodorum on
postprandial peak plasma glucose levels in healthy human. African Journal of Biotechnology,
9(7), 1079-1085.
Hossain, M. U., Khan, M., Rakib-Uz-Zaman, S., Ali, M. T., Islam, M., Keya, C. A., & Salimullah, M. (2016).
Treating diabetes mellitus: pharmacophore based designing of potential drugs from Gymnema sylvestre against insulin receptor protein. BioMed research international, 2016.
Li, Y., Zheng, M., Zhai, X., Huang, Y., Khalid, A., Malik, A., . . . Hou, X. (2015). Effect of Gymnema sylvestre, Citrullus colocynthis and Artemisia absinthium on blood glucose and lipid profile in diabetic human. Acta Pol Pharm, 72(5), 981-985.
Shimizu, K., Ozeki, M., Iino, A., Nakajyo, S., Urakawa, N., & Atsuchi, M. (2001). Structure-activity relationships of triterpenoid derivatives extracted from Gymnema inodorum leaves on glucose absorption. Japanese Journal of Pharmacology, 86(2), 223-229.
(2560). โรคเบาหวานชนิดที่2/เมทาบอลิซึม Type2 diabetes/metabolism (พิมพ์ครั้งที่1). นนทบุรี: PT INTER PRINT.
(2562). ผักเชียงดาราชินีผักล้านนา.เชียงใหม:่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนมหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา.
Published
2022-01-31