การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา ที่มีต่อจติสํานึกรักท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

  • ชญาดา รักรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Keywords: สื่อพื้นบ้าน, ลิเกป่า, จิตสํานึกรักท้องถิ่น

Abstract

สังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์ มนุษย์มุ่งหวังอยากได้สังคมที่สงบสุขและมีคุณภาพ ดังนั้นการ พัฒนาด้านจิตใจและการส่งเสริมจิตสํานึกรักท้องถิ่นให้กับเด็กในชุมชน จึงเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาสังคม เพราะการมี จิตสํานึกที่ดีจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและสังคม

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการรับชมสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา 3) ศึกษาจิตสํานึกรักท้องถิ่นใน ระดับการรับรู้ ของผู้ชมสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา

โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์อําเภอสิเกาจังหวัดตรังจํานวน30คนแบบสุ่มอยา่ง ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา 2) แบบประเมิน คุณภาพสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้สื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา 4)แบบสอบถามวัดจิตสํานึกรักท้องถิ่นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา่ที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.00/80.66 ซึ่ง ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 2) นักเรียนที่รับชมสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของเรา มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูง กว่าก่อนรับชมการแสดงลิเกป่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนที่รับชมสื่อพื้นบ้านลิเกป่า เรื่องท้องถิ่นของ เรา แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงการมีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56, S.D = 0.62)

References

ชัยยงค์พรหมวงค์.(2556).“การทดสอบประสิทธภิาพสื่อหรือชุดการสอน,”วารสารศลิปากรศึกษาศาสตร์วิจัย.(หน้า7– 19). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศลิ ปากร.
สมพงษ์ สิงหะพล. (2542). ความสําคัญของจิตสาธารณะ. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://ktbwsk. blogspot.com/2013/08/blog-post_3191.html)
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสิเกา. (2561). ข้อมูลจังหวัดตรัง. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://district.cdd. go.th/sikao/)
อัครเดช ศิวรักษ์ และอเนก สาวะอินทร์. (2561). ศึกษาความเป็นมาและอนุรักษ์สืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://research. psru.ac.th/files/FullPRC2017_Humanities2.pdf)
Dale, Edgar. ( 1969) . Audio-Visual Methods in Teaching. 3 Ed. New York: The Dryden Press Holt, Rineheart and Winston. Inc.
McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Instructional Design Models. 226 (14): 1-2.
Krathwohl et al. (1956. Assessing the Teaching and Learning Process of an Introductory Programming Course with Bloom's Taxonomy and Assurance of Learning (AOL). Retrieved June 11. 2018, from https://www.researchgate. net/figure/Blooms-Taxonomy-Cognitive-Domain-Bloom-and- Krathwohl-1956_fig3_331221954
Published
2022-01-31