ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ของคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • ณธานันต์ บุญแรง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย สุโขทัยธรรมาธิราช (2) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย สุโขทัยธรรมาธิราช (3) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 230 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงอายุประมาณ 40 - 60 ปี การศึกษาอยู่ใน ระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท ทํางานในหน่วยงานราชการ และมาใช้บริการต่อเนื่องหลายครั้ง (2) ความคาดหวังในคุณภาพการบริการในระดับมากที่สุด คือด้านการรักษา (ˉx ±S.D. = 4.27±0.60) และความพึงพอใจ ในคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านบุคลากร (ˉx ±S.D. = 4.35±0.58) (3) ความคาดหวังในคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช (p = . 01) ดังนั้นผลที่ได้สามารถ นํามาเป็นแนวทางประกอบการวางแผนการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่รับบริการได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากงานบริการการแพทย์แผนไทยต่อไป

References

กระทรวงสาธารณสุขกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2559). การดูแลสุขภาพตามวัยด้วยการแพทย์ แผนไทยสําหรับประชาชน. จุฑาเจริญทรัพย์. นนทบุรี
กัลยา สร้อยสิงห์. (2559). ความคาดหวังและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการ โรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 10(1) สืบค้นเมื่อ มกราคม 10, 2564, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/download/136582/101839/
ขนิษฐา จิตรอารี, ปิยาภรณ์วิชัยดิษฐ, พรพิรุณ ฝึกศิลป์และ จินต์จุฑา เชิญวัฒนชัย. (2555). การศึกษาความคาดหวังและ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 15, 2563, จาก https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_9/pdf/o_human58.pdf
ตรีเพ็ชร์ อ่าเมือง. (2555). คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจปี 2555. งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงาน ทั่วไป สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 22, 2563, จาก www.sc.mahidol.ac.th.
ประสพชัย พสุนนท์. (2557). การกําหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทาง Krejcie and Morgan (1970) ในการวิจัยเชิงปริมาณ Sample Size Determination from Krejcie and Morgan (1970) Approach in Quantitative Research. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์. สืบค้นเมื่อ มกราคม 18, 2564, จาก https://arts.kmutnb.ac.th/file_article/1442473417.pdf
ภักศจีภรณ์ ขันทอง. (2561). ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของคลินิกแพทย์แผน ไทย จังหวัดอุบลราชธานี. ศรีวนาลัยวิจัย. 8(2) สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 12, 2563, จาก http://journalrdi.ubru.ac.th/artcle_files/1548830755.pdf
ภาวิณี อ่อนมุขและศุภะลักษณ์ ฟักคํา. (2564). ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นเมื่อเมษายน 2, 2564, จาก file:///C:/Users/ZeaL/Downloads/2371-4714-1-SM.pdf
ยุทธนา ธรรมเจริญ. (2554). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการการตลาดและการจัดการ เชิงกลยุทธ์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.
วรัญญา เขยตุ้ย, ชัญญานุช ทิวะสิงห์ และวลัยพร ราชคมน์. (2561). ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. MahidolR2R e-Journal 5(1) สืบค้นเมื่อ มกราคม 25, 2564, จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/article/view/242726
วรวรรณ สโมสรสุข, นฤมล กาญจนลักษณ์, ดามพวรรณ คณู ค้ําและนพวรรณ รื่นแสง. (2556). การศึกษาความคาดหวังและ ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 2, 2563, จาก https://rsucon.rsu.ac.th/files/proceedings/nation2015/G6-03.pdf
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 15, 2563, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=3784
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 15, 2563, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=5748&filename=index
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560- 2564. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 15, 2563, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=6420&filename=index
Published
2022-01-31