คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด

  • ธัญญาณี นิยมกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
  • พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
Keywords: คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

Abstract

การทําความเข้าใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศใน สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด 19 จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่สําคัญต่อการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน จากความสําคัญดังกล่าวการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบบอิสระทั้งหมดจํานวน 385 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตของประชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดตราด กลุ่มประชากรมีคุณภาพชีวิต ดังต่อไปนี้ ด้านสุขภาพร่างกาย มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านจิตใจ มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านสัมพันธภาพทาง สังคม มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านสิ่งแวดล้อมมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และคุณภาพชีวิตโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิต ในระดับดี 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากที่ประกอบอาชีพ พบว่ากลุ่มอาชีพหาบเร่/แผงลอยมี คุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มอาชีพลูกจ้างที่มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท/รับจ้างทั่วไป กลุ่มอาชีพหาบเร่/แผงลอยมีคุณภาพชีวิตดีกว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพลูกจ้างที่มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท/รับจ้างทั่วไปมีคุณภาพชีวิตต่ํากว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ห้องแถว/โชห่วย กลุ่มอาชีพลูกจ้างที่มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท/รับจ้างทั่วไปมีคุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยห้องแถว/โชห่วยมีคุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

References

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. (2562). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12.
[Online]. เ ข ้ า ถ ึ ง จ า ก https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8309&filename=index. 23 ต ุ ล า ค ม
2562
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 8, สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ทิพย์วัลย์ เรืองขจร. (2554). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นิรันดร์ แซ่แต้. (2555). คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโชคดี เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี.วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
บริหารการทะเบียนกรมการปกครอง.สํานัก. (2562). สถิติประชากรและบ้าน-จํานวนประชากรแยกรายอายุ [Online]
เข้าถึงจาก ://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php[2562, ตุลาคม 23]
ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์. (2559). การศึกษาคุณภพาชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสนตอ หมู่ 11 ตําบลท่าผา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2559). การจัดทําดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานรากปี 2559. เอกสารวิจัย เสนอต่อธนาคาร
ออมสิน
สถิติแห่งชาติ, สํานักงาน. สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx. 2562
Published
2022-01-31