การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • วรินทร์พร ชูกิจไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
Keywords: การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share และ 3) เพ่ือศึกษาผลการจัด การเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครู ปีการศึกษา 2561-2562 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจได้ผ่านการตรวจสอบหา คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่น และค่าความเที่ยง ทั้งฉบับ สถิติที่ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ สถิติเชิงเนื้อหาและสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่าประสิทธิผล ค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.00/83.00 และมีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7500 สูงกว่า เกณฑ์ท่ีกําหนด และ 3) ผลการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 3.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.
______. (2551). มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2551). ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ทิศนา แขมมณี. (2550).
______. (2559). ศาสตร์การสอน.
รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 19). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พิสณุ ฟองศรี. (2559). การสร้างและพัฒนาเครื่องวิจัย. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์
______. (2559). วิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัย. พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณีนานาทัศนะการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :
ทิพย์วิสุทธิ์.
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2558). การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity Based Learning (CBL). กรุงเทพฯ : วารสาร
นวัตกรรมการเรียนรู้. 1(2), 23-37.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฏีการทดสอบแบบดังเดิม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Published
2022-01-31