การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา ว30284 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • รพีพร นามมุลตรี โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 26
Keywords: การจัดการเรียนรแู้บบโครงงานและการสร้างสรรคเ์ป็นฐาน

Abstract

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะใช้ความรู้ในสาระหลัก ไปบูรณาการสั่งสมประสบการณ์ 3 ทักษะ เพื่อการดํารงชีวิต ดังนี้ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและ การสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา ว30284 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ 2) เพื่อศึกษาผลการจัด การเรียนรู้แบบโครงงานและการสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 24 คน โดยสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ คู่มือการจัด การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานอย่าง สร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านการหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ค่าความ เชื่อมั่น และค่าความเที่ยง สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและ การสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และ 2) ผลการจัด การเรียนรู้ ดังนี้ 2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 2.2) ความสามารถ ในการทําโครงงานอย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.3) ความพึง พอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
______. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.
______. (2560). มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสําเร็จของโรงเรียนไทย. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์.
พัชรา พุ่มพชาติ. (2552).
. นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี. (2553). การสอนคิดด้วยโครงงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รังศิมา ชูเทียน. (2558). การพัฒนาการสอนผ่านเว็บบล็อกด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี.
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2558). การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity Based Learning (CBL). กรุงเทพฯ: วารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้, 1(2), 23-37.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฏีการทดสอบแบบดังเดิม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อารี พนัธ์มณี. (2552).
. Experiential education through project based learning Douladeli Efstratia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152 ( 2014 ) 1256 – 1260. ASPAITE-Roehampton University,Irakleio Attikis,14121,Greece.
Published
2022-01-31