ผลกระทบต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง และ การเปลี่ยนแปลงทาง สรีรวิทยา ของร่างกาย จากการสวมใส่หน้ากากอนามัย ในอาสาสมัครที่ทํางานนั่งโต๊ะสํานักงานที่มี สุขภาพดี และ มีอายุระหว่าง 20-40 ปี

  • จินต์มณี บํารุงศิลป์ สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Keywords: หน้ากากอนามัย, ผู้ทํางานนั่งโต๊ะสํานักงาน, COVID-19

Abstract

ัจจุบันการสวมใส่หน้ากากอนามัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 อย่างไรก็ตาม กลับมีคําถามว่าการใส่หน้ากากอนามัยในชีวิตประจําวัน จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราหรือไม่ การศึกษานี้จัดทําเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายหลังจากใส่หน้ากากอนามัยแต่ละชนิด และ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหน้ากากสี่ชนิด ในกลุ่มคนสุขภาพดี ทํางานนั่งโต๊ะสํานักงาน และมีอายุระหว่าง 20-40 ปี อาสาสมัครวิจัยแต่ละรายได้รับ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้าชนิดป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ หน้ากากผ้าชนิดป้องกันแบคทีเรีย โดยสวมหน้ากากวันละ 1 ชนิด เป็นเวลา 240 นาที และ ทําการวัดและบันทึก ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ อัตราการเต้นหัวใจ และ ความดันโลหิต ณ นาทีที่ 0, 60, 120, 180, และ 240 การศึกษานี้มีอาสาสมัครเป็นเพศหญิง 100% จํานวน 30 ราย อายุเฉลี่ย 32.4 (32.5+3.98) ปี เมื่อวิเคราะห์ทาง สถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่นาทีที่ 60 และ 180 ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ(p<0.05) ในหน้ากากผ้าชนิดป้องกันแบคทีเรีย ค่าเฉลี่ยอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นที่เวลา 240 นาที (p<0.05)จากการสวมหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ และที่เวลา 120, 180, และ 240 นาที (p<0.05) จากการสวมหน้ากากอนามัย N95 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง ของค่าเฉลี่ยความดันโลหิต และ อัตราการเต้นหัวใจ ในทุกช่วงเวลา (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดของหน้ากาก พบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการหายใจมีค่าเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ที่นาทีที่ 120 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหน้ากาก N95 กับ หน้ากากผ้า ชนิดป้องกันแบคทีเรีย (p<0.05) และนาทีที่ 180 เมื่อเทียบระหว่างหน้ากาก N95 กับ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และ หน้ากากผ้าชนิดป้องกันแบคทีเรีย(p<0.05) แม้ว่าการสวมหน้ากากผ้าชนิดป้องกันแบคทีเรียมีผลให้ค่าเฉลี่ยความอิ่มตัว ออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ แต่การลดลงนี้น้อยกว่า 1% และพบว่าไม่ก่อให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจน ได้ และค่าเฉลี่ยอัตราการหายใจจากการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 นั้นเพิ่มขึ้นเพียง 0.66-1 ครั้งต่อนาที ซึ่งไม่ พบว่าส่งผลอันตรายต่อผู้สวมใส่ จึงสรุปได้ว่า การสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้ง 4 ชนิดข้างต้นเป็นเวลา 240 นาที ไม่มีผลกระทบ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้สวมใส่ที่ทํางานนั่งโต๊ะสํานักงาน มีสุขภาพดี และ มีอายุระหว่าง 20-40 ปี

References

Akgul, M. S., Ozcan, N., Uzun, M. E., Guess, V. V., & Baydil, B. (2021). Physiologic impact of wearing a surgical face mask during walking in the COVID-19 pandemic. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 25(4), 203-208. https://doi.org/10.15561/26649837.2021.0401
Beder, A., Buyukkocak, U., Sabuncuoglu, H., Keskil, Z. A., & Keskil, S. (2008). Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery / Comunicación preliminar sobre desoxigenación inducida por la mascarilla quirúrgica durante la cirugía de larga duración [research article]. Neurocirugía, 19(2), 121-126. https://doi.org/10.1016/s1130-1473(08)70235-5
Canini, L., Andreoletti, L., Ferrari, P., D'Angelo, R., Blanchon, T., Lemaitre, M., . . . Carrat, F. (2010). Surgical mask to prevent influenza transmission in household: A cluster randomized trial. PLOS ONE, 5(11).
Gwosdow, A. R., Nielsen, R., Berglund, L. G., DuBOIS, A. B., & Tremml, P. G. (1989). Effect of Thermal Conditions on the Acceptability of Respiratory Protective Devices on Humans at Rest. American Industrial Hygiene Association Journal, 50(4), 188-195. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15298668991374499
Ho, K.-F., Lin, L.-Y., Weng, S.-P., & Chuang, K.-J. (2020). Medical mask versus cotton mask for preventing respiratory droplet transmission in micro environments. Science of the Total Environment.
Kim, J.-H., Benson, S. M., & Roberge, R. J. (2013). Pulmonary and heart rate responses to wearing N95 filtering facepiece respirators [Article]. AJIC: American Journal of Infection Control, 41(1), 24-27. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2012.02.037
Kim, M.-C., Bae, S., Kim, J. Y., Park, S. Y., Lim, J. S., Sung, M., & Kim, S.-H. (2020). Effectiveness of surgical, KF94, and N95 respirator masks in blocking SARS-CoV-2:a controlled comparison in 7 patients. Infectious diseases, 0, 1-5.
Konda, A., Prakash, A., Moss, G. A., Schmoldt, M., Grant, G. D., & Guha, S. (2020). Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks. American Chemical Society Nano, 14(5), 6339- 6347.
Larsen, G. S., Cheng, Y., Daemen, L. L., Lamichhane, T. N., Hensley, D. K., Hong, K., . . . Paranthaman, M. P. (2021). Polymer, Additives, and Processing Effects on N95 Filter Performance. ACS Applied Polymer Materials, 3(2), 1022-1031. https://doi.org/https://doi.org/10.1021/acsapm.0c01294
Li, Y., Tokura, H., Guo, Y. P., Wong, A. S. W., Wong, T., Chung, J., & Newton, E. (2005). Effects of wearing N95 and surgical facemasks on heart rate, thermal stress and subjective sensations [Article]. International Archives of Occupational & Environmental Health, 78(6), 501-509. https://doi.org/10.1007/s00420-004-0584-4
Moore, R. L., & Binger, C. A. L. (1927). The Response to Respiratory Resistance : A comparison of the effects produced by partial obstruction in the inspiratory and expiratory phase of respiration. Journal of Experimental Medicine, 45(6), 1065-1080. https://doi.org/10.1084/jem.45.6.1065
Rebmann, T., Carrico, R., & Wang, J. (2013). Physiologic and other effects and compliance with long-term respirator use among medical intensive care unit nurses [Article]. AJIC: American Journal of Infection Control, 41(12), 1218-1223. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2013.02.017
Roberge, R. J., Coca, A., Williams, W. J., Palmiero, A. J., & Powell, J. B. (2010). Surgical mask placement over N95 filtering facepiece respirators: Physiological effects on healthcare workers. (3), 516.
Roberge, R. J., Kim, J.-H., & Benson, S. M. (2012). Absence of consequential changes in physiological, thermal and subjective responses from wearing a surgical mask [Article]. Respiratory Physiology & Neurobiology, 181(1), 29-35. https://doi.org/10.1016/j.resp.2012.01.010
Sharma, A., Omidvarborna, H., & Kumar, P. (2021). Efficacy of facemasks in mitigating respiratory exposure to submicron aerosols Journal of Hazardous materials, 422. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126783
Siegel, J. D., Rhinehart, E., Jackson, M., & Chiarello, L. (2007). 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. American journal of infection control, 35(10 Suppl 2), S65-S164.
Society, A. T., & Physicians, A. C. o. C. (2003). ATS/ACCP Statement on cardiopulmonary exercise testing. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 167, 211-277. https://doi.org/10.1164/rccm.167.2.211
Van de sande, M., Teunis, P., & Sabel, R. (2008). Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure to Respiratory Infections among the General Population. Peer-reviewed open access scientific journal, 3(7).
Published
2022-01-31