การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบันทึกการฝึกอบรมของนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  • เสาวคนธ์ หนูขาว คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • วีระชาติ มัตติทานนท์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Keywords: โมบายแอปพลิเคชัน, การฝึกอบรม, การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

Abstract

ปัจจุบันทุกองค์กรต่างตระหนักและให้ความสําคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลเพื่อให้เพิ่มศักยภาพและ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยมีหน้าที่หลักในการผลิตกําลังคนระดับสูง เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมีความพร้อมในการเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลด้วยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการวางแผน กําหนดเป้าหมาย และดําเนินงานในส่วนต่าง ๆ การฝึกอบรมนักศึกษาถือเป็นภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา คุณภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนในการฝึกอบรมจึง เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน บันทึกการฝึกอบรมของนักศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2) ทดสอบประสิทธิภาพและความ พึงพอใจต่อการใช้งานระบบแอปพลิเคชันบันทึกการฝึกอบรมของนักศึกษา และ 3) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการใช้งาน โมบายแอปพลิเคชันบันทึกการฝึกอบรมของนักศึกษา การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ดําเนินการใน 3 ส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชันสําหรับผู้ดูแลระบบ เว็บแอปพลิเคชันบาทสําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลการ ฝึกอบรม และโมบายแอปพลิเคชันสําหรับนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Android studio, Android SDK, Java script, Sublime text 3, Visual studio code บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase cloud 2) ระยะการทดสอบ ประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.47) และ 3) ระยะการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ จัดทําคู่มือการใช้งานระบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ พบว่า ผู้เข้า อบรมมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ข้อเสนอแนะ เพื่อศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ ควรพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานในบทบาทเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานผ่านโมบายแอป พลิเคชันได้ พัฒนาให้สามารถบันทึกผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม รวมทั้ง พัฒนาต่อยอดเพื่อการบันทึกฝึกการอบรมสําหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

References

Darareaksmey Vanna คงกฤช ปิตานนท์ และทิพวรรณ์ นิยมวงศ์. (2564). แอปพลิเคชันวินิจฉัยระดับน้ําตาลในเลือดและ
การแนะนําโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT 2021), กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564.
กองเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค. (2561). ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) กรณีการบันทึกประวัติการ อบรมเป็นชุดรายชื่อ. สืบคืนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563. จาก www.ddc.moph.go.th: http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/dpis01
ชวันธร จีรจรรยาพันธ์ เจริญ ด้วงเจริญ จักรชัย โสอินทร์ เพชร อิ่มทองคํา และชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย. (2564). แพลตฟอร์ม บริหารจัดการตลาดสดผ่านโมบายแอปพลิเคชัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (NCCIT 2021), กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564.
นัฐพงษ์ ว่องไว จํารัส กลิ่นหนู ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม และวรพล นุเสน. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการทํางานของ ระบบบ้านอัจฉริยะ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ International Computer Science and Engineering Conference 2016 (ICSEC 2016), เชียงใหม,่ วันที่ 14-17 ธันวาคม 2559, หน้า 599-604.
ชินวัจน์ งามวรรณากร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสําหรับนัก สารสนเทศ. รายงานการวิจัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา จํารหัส กลิ่นหนู และณรงค์ศักดิ์ ศรีสม. (2558). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง, ปีที่ 8 (2), หน้า 58-67.
จันทร์จิรา ตลับแก้ว และเพ็ญพันธ์ เพชรศร. (2559). การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, อินฟอร์เมชั่น, ปีที่ 23 (1), หน้า 23-38.
ทัสนัย น้อยจินดา. (2556). ระบบสารสนเทศการฝึกอบรม. สืบคืนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563, จาก www.msit.mut.ac.th: http://www.msit.mut.ac.th/ thesis/Thesis_2556/09%20ระบบสารสนเทศการ ฝึกอบรม.pdf.
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. (2545). รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบใน ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษานอก ระบบ หน่วยที่ 7 – 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุรพล ชุ่มกลิ่น และพิชิต พวงภาคีศิริ. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบ้าน ด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการราชภัฎนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559, หน้า569-582.
สุวิมล ติรกานันท.์ (2548). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศึกษา: แนวทางสู่การปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สรุปผลที่สําคัญสรุปการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
2022-01-31