ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อการเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19

  • สุวภัทร สุทธิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  • วนัสนันท์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  • อัจราพรรณ ล้วนมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
Keywords: ความเครียด, โรคโคโรนาไวรสั (COVID-19)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมสอบเข้า มหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และ 2) เปรียบเทียบความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 วิธีการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางออนไลน์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 210 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่มีความเครียดภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ในระดับมาก โดยระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเครียดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ความเครียดด้านการเลือกเรียนในอนาคต 2) ความเครียดด้านการเรียน 3) ความเครียดจากสถานการณ์โควิด -19 4) ความเครียดด้านแรงกดดันจากครอบครัว และ 5) ความเครียดด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความเครียดระหว่างนักเรียนเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนความเครียดระหว่างนักเรียนในแต่ละระดับ ผลการเรียนมีความแตกต่างกัน ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถนําไปใช้สําหรับการแนะแนวให้คําปรึกษาเพื่อลดความเครียดที่ เกิดขึ้น รวมถึงเป็นข้อมูลสําหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนและหาวิธีการลดความเครียดภายในครอบครัว

References

กรมสุขภาพจิต. (2559). องค์ความรู้สุขภาพจิตสําหรับประชาชน. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ ไทย จํากัด.
___________. (2564). เช็คบิลความเครยี ด. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม, 2564, จาก เว็บไซต์: https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2301
กีรติ ผลิรัตน์และณัทธร พิทยรตั น์เสถียร. (2558). ความเครียดของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานครที่เรียนพิเศษเพื่อ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย.วารสารเวชศาสตรร์่วมสมัย,59(4),445–455.
จิรนุช จิตราทร. (2564). ความเครียด. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม, 2564, จาก เว็บไซต์: https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/05142014-1901
ชฎาภา ประเสริฐทรง, จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนาและพรชนา กลัดแก้ว. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดใน การเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, 15(1), 14 – 28.
ธรรมศักดิ์ สายแก้ว สุนันทา ศรีศิริ และสมฤดี สายหยุดทอง. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุข ศาสตร์ในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 9(3), 612 – 628.
ปฐมา อาแว และนิยาวาเฮร์ ไพบูลย์. (2562). รายงานวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562. ปัตตาน:ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
ภัณฑิรา เตชบวรเกียรติ. (2561). รายงานวิจัย เรื่อง ความเครียดด้านการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปกร.
วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง. (2561). การศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัดตรัง. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 10(3), 94 – 106.
สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. (2564). รายงานสารสนเทศทางการศึกษา จํานวนนักเรียนแยกชั้นและเพศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม, 2564, จาก เว็บไซต์: https://drive.google.com/file/d/1S3w9ywaCm_x4HM0dDrCwUVu_D62WfAX-/view
Published
2022-01-31