ตู้ต้นแบบขนาดเล็กสําหรับดูแลต้นสตรอว์เบอร์รีควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

  • เพชรรัตน์ สว่างวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา
  • ปริญญา โพธิ์นุช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา
  • ณัฐภัทร เกิดแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา
  • รวิ อุตตมธนินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา
Keywords: สตรอว์เบอร์รี, เว็บแอปพลิเคชัน, ตู้ดูแลพืช

Abstract

บทความฉบับนี้นําเสนอการออกแบบตู้ที่สามารถดูแลต้นพืชที่ต้องการสภาพอากาศค่อนข้างเย็น ให้สามารถอยู่รอดได้ ในทุกสถานที่ โดยสามารถควบคุมการทํางานผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้จากระยะไกล จากการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อ สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และสร้างตู้ต้นแบบขนาดเล็กสําหรับดูแล ต้นสตรอว์เบอร์รีควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน มีการใช้งานตัวประมวลผลหลักเป็นบอร์ดราสเบอร์รี่พาย 3 บีบวก เชื่อมต่อกับ เซ็นเซอร์และวัดค่าสถานะเพื่อส่งไปเก็บที่ฐานข้อมูลไฟร์เบสซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ จากนั้นนําข้อมูลไปแสดงผลในเว็บ แอปพลิเคชันซึ่งพัฒนาโดยรีแอคเฟรมเวิร์กเพื่อใช้ควบคุมตู้จากระยะไกล มีคําสั่งในการปรับอุณหภูมิ ความชื้น การตั้งเวลา รดน้ําการเปิดปิดไฟบันทึกข้อมูลรวมทั้งยังติดตั้งกล้องแสดงภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ในการสงัเกตลกัษณะของต้นพืชสามารถ ทํางานได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผลการทดลองบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ สามารถศึกษา ออกแบบ และสร้างตู้ต้นแบบขนาดเล็กสําหรับดูแลต้นสตรอว์เบอร์รีควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ ในอนาคตต้นแบบของ งานวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลหรือปลูกพืชชนิดอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มขนาดให้สามารถใส่พืชเข้าไปได้มากขึ้น

References

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ และคณะ. (2556). การปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน): สวพส.
Nich. (2563). Firebase คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน, 2564. จาก https://www.4xtreme.com/2020/11/20/ firebase-คืออะไร/
Chai Phonbopit. (2561). React Hooks คืออะไร? + มาลองหัดใช้กันดีกว่า. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน, 2564. จาก https://devahoy.com/blog/2018/11/introduction-to-react-hooks/
Element14. (2564). Raspberry Pi. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน, 2564. จาก https://th.element14.com/buy- raspberry- pi.
โปษิน จันทนมัฏฐะ ธนากร วงศ์อมเรศ และ ชัชวาล การะวัล. (2564, พฤษจิกายน). ระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับโรงเรือน เกษตรอินทรีย์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 13 (ฉบับที่ 25), 52-63. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 25, 2564 จากฐานข้อมูล สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปิยวัตร มากศรี และคณะ. (2564, พฤษภาคม). เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติสําหรับการปลูกพืช. วารสารด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปีที่ 4, 175-182. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 25, 2564 จาก ฐานข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Published
2022-01-31