ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ภัทรลดา พลภาณุมาศ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ทรงพร หาญสันติ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Keywords: ส่วนประสมทางการตลาด, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจ, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

Abstract

ปัจจุบันสถานบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ต่างแข่งขันในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการลงทุน หรือทุ่มเทศักยภาพในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบในการให้บริการและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้เป็นที่ประทับใจในการให้บริการ โดยพบว่ามีธนาคารที่มีกําไรสุทธิสูงสุด 6 อันดับแรกในไตรมาศที่ 1 ปี 2564 พบว่า ธนาคารที่มีผลกําไรสูงสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย มีกําไรสุทธิ 10,626.87 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีจํานวน 10,087.80 ล้านบาท 6,923.10 ล้านบาท 6,504.86 ล้านบาท ตามลําดับ และ ธนาคารกรุงไทย มีจํานวน 5,578.44 ล้านบาท สําหรับธนาคารที่มีกําไรน้อยที่สุดคือ ธนาคารทีเอ็มบีธนาชาต จํานวน 2,781.96 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และคุณค่าตรา สินค้า (Brand Equity) ของธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตทราบ ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษา คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้ที่เคยใช้บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านกายภาพมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 2) คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ตราสินค้า ด้านความจงรักภักดีต่อตรา ด้านการรับรู้คุณภาพ ตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตรา มีอิทธิผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

References

อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
โฉมฉาย โฉมฉาย. (2555). คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลอื กใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รัตพล มนตเสรีวงศ์. (2556). ปัจจัยการสร้างคุณค่าของตราสินค้า คุณภาพในการบริหาร และเครือข่ายสังคมออนไลนท์ ่สี ่งผล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ทิพชญาณ์อัครพงศ์โสภณ.(2556).ปัจจัยทมี่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด(มหาชน)ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคาร ออมสินภาค 3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วาสินีเสถียรกาล.(2559).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน).บริหารธุรกิจมหาบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บุญไทย แสงสุพรรณ. (2562). คุณค่าของตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ําของ ผู้บริโภคกาแฟร้านคาเฟ่อเมซอน ศึกษาเฉพาะ สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี. บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
พรเทพ อยู่ญาติวงศ์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล สาย 5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). ปริมาณการชําระเงินผ่านระบบการชําระเงินและช่องทางต่าง ๆ. 26 มิถุนายน, 2564, ธนาคารแห่งประเทศไทย:
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx?reportID=681&language=th ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต. (2564). ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารทีเอ็มบีธนชาต. 20 มิถุนายน, 2564, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต:
https://www.tmbbank.com/integration/background
ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทพศไทย. (2564). ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์. 20 มิถุนายน, 2564, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทพศไทย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ (set.or.th)
Published
2022-01-31