การทดสอบการยอมรับระบบให้คําแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ

  • ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต
  • วันเพ็ญ ควรสมาน หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • กมลา ลําพูน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Keywords: การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ, ระบบให้คําแนะนําสถานที่ทอ่งเที่ยวเพื่อสุขภาวะ, การทดสอบการยอมรับ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการยอมรับซอฟต์แวร์เว็บแอปพลิเคชันระบบให้คําแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ สุขภาวะ โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักท่องเที่ยวจํานวน 30 คน และประชากรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 7 คน โดยกําหนดให้ทดสอบการยอมรับเว็บแอปพลิเคชันที่รันผ่านเว็บเบราเซอร์ในเครื่อง โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์แล้วพร้อมใช้งาน โดยใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน 30 นาที และบันทึกผลการทดสอบด้วย แบบบันทึกผลการทดสอบการยอมรับซอฟตแวร์ที่กําหนด ผลการทดสอบ พบว่า นักท่องเที่ยวให้การยอมรับซอฟต์แวร์ใน ภาพรวมในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับซอฟต์แวร์ภาพรวม ในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49

References

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย, วันเพ็ญ ควรสมาน, และกมลา ลําพูน. (2562). แบบจําลองการให้คําแนะนําอัจฉริยะสําหรับ สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะด้วยเทคนิคฟัซซีเบสคอลแลบอเรทิฟฟิลเทอริง(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. Computer, 21(5), 61-72. Khan, M. E., & Khan, F. (2014). Importance of software testing in software development life cycle.
International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), 11(2), 120.
Martin, J. (1991). Rapid application development: Macmillan Publishing Co., Inc.
Miller, R., & Collins, C. T. (2001). Acceptance testing. Proc. XPUniverse, 238.
Royce, W. W. (1987). Managing the development of large software systems: concepts and techniques. Paper
presented at the Proceedings of the 9th international conference on Software Engineering. Ruparelia, N. B. (2010). Software development lifecycle models. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes,
35(3), 8-13.
Published
2022-01-31