การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่จากอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามพื้นที่เกษตรกรรม ริมคลองชลประทานในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา คลองพลเอกอาทิตย์กําลังเอก ตําบลท่าหิน จังหวัดสงขลา

  • ต่อลาภ การปลื้มจิตร สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • วริศรา ทิพย์รัตน์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ณัฐพล แก้วทอง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Keywords: ข้อมูลเชิงพื้นที่, อากาศยานไร้คนขับ, การทําเกษตรกรรม

Abstract

บทความนี้เป็นการนําเสนอการศึกษาการประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่จากอากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตามพื้นที่ เกษตรกรรมริมคลองชลประทานในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จะปลูกข้าวเป็นหลักร่วมกับการปลูกตาลโตนด บริเวณคันนา การทําการเกษตรจะใช้น้ําจากคลองชลประทานที่มีหน้าที่กักเก็บน้ําจืดในช่วงฤดูฝนไว้ในช่วงฤดูแล้ง ช่วงหลายปี หลังนี้ผลผลิตข้าวมีประสิทธิภาพลดน้อยลงทําให้มีการปลูกข้าวเริ่มลดลง จากปัจจัยสําคัญคือความเสื่อมของสภาพดินจาก ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ปริมาณน้ําฝนลดลง ค่าสถิติความเค็มของน้ําทะเลสาบสงขลาที่ไหลเข้ามายังคลอง ชลประทานมีค่าสูงขึ้น ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการทํานาไปเป็นปล่อยทิ้งร้าง โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจําเเนกการใช้ที่ดินเพื่อการทําการเกษตรในฤดูกาลเพาะปลูกและประยกุต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จากอากาศยานไร้คนขับติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก โดยดําเนินการศึกษาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมกับเทคโนโลยี การกําหนดตําแหน่งด้วยดาวเทียมสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่คือภาพดัดแก้เชิงเลขและแบบจําลองพื้นผิวเชิงเลข ด้วยศักยภาพของ ข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและสร้างข้อมูลได้รวดเร็วกว่าข้อมูลดาวเทียม จะสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลการทําการเกษตรด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในช่วงเวลาก่อนและหลังฤดูเพาะปลูก ซึ่งจะทําให้ได้ผลคือพื้นที่นาข้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทํา กินเป็นทิ้งร้างหรือเปลี่ยนแปลงไปปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักชลประทานและเกษตร อําเภอไปบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

References

ปิยะนุช เจริญศรี. วิเชียร จาฏุพจน์. อภินันท์ กํานัลรัตน์. และสมยศ ทุ่งหว้า. (2545). การประเมินความยั่งยืนของระบบ
ไร่นาสวนผสม บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ. คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ค่าสถิติความเค็มลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา [ออนไลน์]. วันที่สืบค้นข้อมูล : 29 กรกฎาคม 2564 เข้าถึงได้จาก
www.facebook.com/Sustainability-Songkhla-Lake-106019858399754 ข้อกําหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS). (2556). ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา. [ออนไลน์]. วันที่ค้นข้อมูล : 27 เมษายน 2564
เข้าถึงได้จาก : https://www.rid.go.th/thaicid/_5_article/7symposium/7th-08.pdf การประเมินความยั่งยืนของระบบไร่นาสวนผสม บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา. [ออนไลน์]. วันที่ค้นข้อมูล :
27 เมษายน 2564 เข้าถึงได้จาก : http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/1362.pdf การสํารวจด้วยภาพถ่าย. [ออนไลน์]. วันที่ค้นข้อมูล : 27 เมษายน 2564 เข้าถึงได้จาก : https://images-se-
ed.com/ws/Storage/PDF/978616/438/9786164384484PDF.pdf
วิชัย เยี่ยงวีระชน. มาตรฐานการสํารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม.การประชุมกรอบโครงร่างงานสํารวจด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (2561) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.กรุงเทพฯ การแปลความจากภาพถ่าย. [ออนไลน์]. วันที่ค้นข้อมูล : 27 เมษายน 2564 เข้าถึงได้จาก :
http://kmcenter.rid.go.th/
ไพศาล สันติธรรมมนนท์. (2553). การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คุณลักษณะของอากาศยานไร้คนขับ DJI รุ่น PHANTOM4. DJI PHANTOM THAILAND. คู่มือการใช้งานอากาศยานไร้
คนขับ (UAV) DJI รุ่น PHANTOM4 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.dji.com
Published
2022-01-31