การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์ : ศึกษากรณีการลาเพื่อให้นมบุตร

  • เกสร ขลังธรรมเนียม หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
  • ณัฎฐา รวดเร็ว หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
  • ศศิมา ทองรักษ์ หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
  • สุกิจตา อาปณิกานนท์ หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
  • สุรศักดิ์ มีบัว หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
Keywords: การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์, การลาเพื่อให้นมบตุร, นมมารดา

Abstract

แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยแรงงานหญิงมีครรภ์ของประเทศไทยกําหนดการคุ้มครองครองไว้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทงาน เวลาการทํางาน และการลาเพื่อคลอดบุตรหรือการเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างการตั้งครรภ์ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี พบว่า ยังไม่มีการคุ้มครองสิทธิในการลาเพื่อให้นมบุตรเอาไว้แต่อย่างใด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองหญิงมีครรภ์กรณีการลาเพื่อให้นมบุตรของต่างประเทศกับประเทศไทย และเพื่อ สังเคราะห์ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองหญิงมีครรภ์กรณีการลาเพื่อให้นมบุตรที่มีความ เหมาะสม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ผลการศึกษา พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในประเด็นการคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์ มากกว่าแรงงานทั่วไป เนื่องจากสภาพร่างกายที่มีข้อจํากัดบางประการ แต่ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติเกี่ยวกับกรณีการลา เพื่อให้นมบุตรแก่แรงงานหญิง และยังไม่มีการคุ้มครองให้แรงงานหญิงมีสิทธิพักในระหว่างเวลาทํางานหรือลดชั่วโมงการ ทํางานเพื่อให้นมบุตร เมื่อแรงงานหญิงได้กลับเข้ามาทํางานตามปกติ ดังนั้น จึงควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้แรงงานหญิงมี สิทธิลาเพื่อให้นมบุตร และให้แรงงานหญิงมีครรภ์มีโอกาสพักในระหว่างวันทํางาน หรือลดชั่วโมงการทํางานเพื่อให้นมบุตร ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต รวมไปถึง สอดคล้องหลักการคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์ตามมาตรฐานแรงงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามกลุ่มอายุ และ
จังหวัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564, จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/
Page/sector/TH/report/sector_01_11102_TH_.xlsx
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2554). การใช้แรงงานหญิง. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564, จาก
https://www.labour.go.th/index.php/hm7/60-2011-06-02-03-47-12
กรรนิการ์ กันธะรักษา, นันทพร แสนศิริพันธ์ และปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี. (2557). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พยาบาลสาร, 41, 160-161. สืบค้นจาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/
cmunursing/article/download/32718/27885/ กระทรวงแรงงานสํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ.(ไมป่รากฏปีที่พิมพ์).อนสุัญญาที่ไทยให้สัตยาบันแล้ว.
สืบค้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564,จากhttps://icb.mol.go.th/ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศดา้น แรงงาน/ilo-วท/อนุสญัญาทไี่ทยให้สัตยาบันแล้ว
จีรญาดา สํานวนกลาง. (2557). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิง : ศึกษากรณีอาชีพพนักงานรักษา ความปลอดภัยหญิง.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติ.สืบค้นจาก http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Geerayada.Sam.pdf
ธีระ ศรีธรรมรักษ์. (2563). มุมมองและข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ของประเทศไทยว่าด้วยความมั่นคง, วารสารรามคําแหง ฉบับนิติศาสตร์, 9(1), 7-8. สืบค้นจาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/article/view/243927/165651
ทัชชภร มหาแถลง. (2560). สิทธิการให้นมแม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564, จาก https://www.thairath.co.th/news/society/1095904
นักสื่อสารแรงงาน. (2558). เรียกร้องให้มีศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564, จาก https://voicelabour.org/เรียกร้องให้มีศูนย์เด็/
พัชณีย์ คําหนัก. (2562). อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ฉบับที่ 183 ค.ศ.2000. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564, จาก https://www.tcijthai.com/news/2019/3/labour/8850
ักลูก. (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์). น้ํานมน้อย ให้ลูกกินนมผงร่วมกับนมแม่ได้ไหม จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่า. สืบค้นเมื่อวันท่ี
16 กันยายน 2564, จาก https://www.rakluke.com/pregnancyall/breastfeeding/item/2020-03-21-13- 31-32.html
ราชกิจจานุเบกษา. (2515). ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/041/1.PDF
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2563). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน (พิมพ์ครั้งที่ 28). (น. 86-88). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ วิญญูชน จํากัด.
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564, จาก https://dictionary.orst.go.th/
สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ แผนกสารสนเทศ. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). ILO คืออะไร ILO ทําอะไร. สืบค้นเมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2564, จาก https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents /publication/wcms_098257.pdf
สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย.(2561).“น้ํานมแม่”ประโยชน์แท้จากธรรมชาติ.สืบค้นเมื่อวันที่17กันยายน2564 จาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/benefits-of-breastfeeding/
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). จํานวนประชากร จําแนกตาม สถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ.2563. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564, จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/TH/report/sector_02_7_TH_.xlsx
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์). C183 - Maternity Protection Convention. สืบค้นเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564, จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: P12100_ILO_CODE:C183
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). Labor Standards Act (Japan). สืบค้นเมื่อวันท่ี
18 สิงหาคม 2564, จาก https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2021/Labor%20Standards%20Act%20- %20www.cas.go.jp%20version.pdf
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). Labor Standards Act (South Korea). สืบค้นเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564, จาก https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/46401/98327/ F-529020885/KOR46401%20Eng%202012.pdf
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). Labourcode of Socialist Republic of Vietnam. สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2564, จาก https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/903/Vietnamese_Labour_Code_ 23_June_1994__as_amended_2_April_2002_,_effective_1_January_2003%5B1%5D.pdf
อังคณา เตชะโกเมนท์. (2551). ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2564, จาก http://www.fio.co.th/south/law/11/114.pdf
ดาริกา วอทอง. (2555). สตรีและการทํางาน (Women at Work). สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564, จาก
https://www.summacheeva.org/article/women
ปวินทรา หะริณสุต สํานึก. (2556). นมแม่ที่สุดของคุณค่าอาหารเพื่อลูกน้อย. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564, จาก
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/september-2013/breast-feed-th
Published
2022-01-31