ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดระดับของเสยี งในเขตชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายต่างประเทศ

  • ธนกาญจน์ ชอบค้าจริง หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
  • กฤตนิ ไชยหงษ์ หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
  • สุรศักดิ์ มีบัว หลักสูตรนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์วทิยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร
Keywords: การจํากัดระดับของเสียงในเขตชุมชน, เหตุรําคาญ, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

Abstract

การเคารพเสรีภาพในการอยู่อาศัยในเขตชุมชนย่อมเป็นสิ่งที่พึงกระทํา โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันที่ไม่ส่งเสียงดังรบวนผู้อื่น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่า ด้วยการจํากัดระดับของเสียงในเขตชุมชนของต่างประเทศกับประเทศไทย 2. เพื่อสังเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการจํากัดระดับของเสียงในเขตชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยนําบทบัญญัติของต่างประเทศ และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงมาประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับบทบัญญัติของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้ เสียงในลักษณะที่เป็นเหตุรําคาญไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และความผิดฐานส่งเสียงหรือทําให้เกิดเสียงหรือ กระทําความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรอันเป็นความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างไรก็ดียังมิได้กําหนดมาตรวดัว่า ระดับเสียงเท่าใดที่จะเป็นเหตุรําคาญ ซึ่งส่งผลต่อการตีความและการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ควรกําหนดระดับความดังของเสียงที่เป็นเหตุรําคาญเอาไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลด จํานวนการก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางเสียงแก่ผู้อยู่ในเขตชุมชน และควรนําแนวคิดทฤษฎีการจํากัดระดับของเสียงในเขตชุมชน ของต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดระดับของเสียงในเขตชุมชน เพื่อให้บทบัญญัติ ของประเทศไทยมีการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนมากขึ้น

References

ไทยพีบีเอส. (2561). “เสียง” ปัญหาร้องทุกข์อันดับ 1 ทั่วประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564, จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/275245
ประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพ ค.ศ. 1953 (The Public Health Code, 1953)
ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติว่าด้วยเสียงรบกวนและกฎหมายว่าด้วยเหตุรําคาญ ค.ศ. 1993 (Noise and Statutory Nuisance Act, 1993) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
The Control of Pollution Act, 1974
The Punjab Regulation and Control of Loudspeakers and Sound Amplifiers Ordinance, 1965
Published
2022-01-31