สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มติ รภาพที่ 157

  • สมศรี รัตนศรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
Keywords: สภาพปัญหา, แนวทางแก้ปัญหา, ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่157

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1) ศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ นักเรียน เกี่ยวกับสภาพสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157ตามความคิดเห็นของคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนชุมชน วัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 220 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 4 ฉบับเกี่ยวกับการ ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน 5 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล และด้านการส่งต่อ เมื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชน วัดจงโก มิตรภาพ157ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน พบว่า มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ได้แก่ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนให้ครบทุกคน มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนครบถ้วน และมีการประสานกับผู้ปกครองอย่างหลายช่องทาง 2) ด้านการคัด กรองนักเรียน ควรจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ครูควรมีข้อมูลนักเรียนครอบคลุมทุกด้าน แบ่งกลุ่มนักเรียนได้ชัดเจน 3) ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้มีรายได้ระหว่างเรียน หรือมีทักษะใน การสร้างอาชีพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โรงเรียนควรจัด กิจกรรมที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสอย่างหลากหลาย และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน คือ โรงเรียนควรแต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินการส่งต่ออย่างชัดเจนทั้งส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก มีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่จะ ส่งต่อทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

References

จงจิตร สิงห์ทอง. (2558). การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาสอยดาว เหนือสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2.งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย บูรพา.
ชุติมา ถาวรแก้ว. (2559). การดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของ สถานศึกษาใน จังหวัดปทุมธานีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4.(ปทุมธานี-สระบุรี). วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ณัฏฐวิภา คําปันศรี. (2559). การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
พิมพ์พร เปรมหิรัญ. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานนทบุรี เขต 1. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พูลสิน เทียมตรี. (2559). สภาพปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
เพียรฉวี เปรมดิษฐกุล. (2559). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนเมือง พัทยา 7 (บ้านหนองพังแค). งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
มินตรา ขอเชื่อกลาง.(2557). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1. งานนิพนธ์ปริญญา ม ห า บ ั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยบูรพา.
แมนพงษ์ กิจจานนท์. (2556). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส ํา น ั ก ง า น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.
เรณู ศรีสุภา. (2555). การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านค่าย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.
วิจิตร วงเวียน. (2557). ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2.งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.
วิทยา ชุมหล่อ. (2557). ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น. (2557). ปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
สันติสุข สันติศาสนสุข. (2552). องค์ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. วารสารวิชาการ, 12 (1), 86.
สุจิตรา ช่วงโชติ. (2556). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2547). การดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
________. (2562). คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจําปี 2562. เอกสารประกอบการคัดเลือกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
โอปอ ยังเหลือ. (2558). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
อํานาจ ศิลสังวร. (2554). การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2. งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
Published
2022-01-31