การวัดประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการของด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์

  • จิดาภา เหลืองโพธิ์แมน กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั มหิดล, นครปฐม
  • จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล,นครปฐม
Keywords: ประสิทธิภาพการดําเนินงาน, การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล, แบบจําลอง BCC, แบบจําลอง CCR, ด่านชายแดน

Abstract

ด่านข้ามพรมแดนคือช่องทางระหว่างสองประเทศใช้ในการเดินทางหรือการขนส่งสินค้าที่ต้องได้รับการ ตรวจสอบและอนุญาตก่อนจึงสามารถเข้าประเทศอื่นผ่านพรมแดนอย่างถูกกฎหมาย โดยด่านชายแดนดําเนินการโดย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทํางานภายใต้นโยบายและระเบียบของข้อบังคับของรัฐบาลและทรัพยากรที่รัฐบาลจัดหาให้ งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของด่านชายแดนแต่ละแห่ง โดยเน้นจุดผ่านแดนไทย-เมียนมาในภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล ในการวิเคราะห์แบบจําลอง Charnes Cooper Rhodes (CCR), แบบจําลอง Banger Charnes Cooper (BCC) และคะแนนประสิทธิภาพด้านขนาด โดยใช้ข้อมูลปัจจัย นําเข้า 4 รายการ ได้แก่ จํานวนพนักงาน เวลาเปิดทําการ ช่องทางบริการ ชั่วโมงการทํางาน และปัจจัยผลผลิต 3 รายการ ได้แก่ รายได้จากภาษีศุลกากร ปริมาณการจัดส่งสินค้า และจํานวนสินค้าลักลอบนําเข้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ.2563ผลการวิจัยพบว่าแบบจําลองCCRและคะแนนประสิทธิภาพด้านขนาดสามารถวัดประสทิธิภาพของด่าน ข้ามพรมแดนได้ดีกว่าแบบจําลอง BCC และเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีขึ้นด้วยการลดปัจจัย นําเข้าและเพิ่มปัจจัยผลผลิตต่อไป

References

Bagai, S and Wilson, JS. (2006). What’s out there on trade costs and nontariff barriers. ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 1 2
สิงหาคม, 2564, จาก World Bank Policy: http://hdl.handle.net/10986/8701
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale
Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30(9), 1078–1092. doi:10.1287/mnsc.30.9.1078
Chanawan et.al. (2015). The Evalution of Operation Efficiency in Thailand Borders Using Data Envelopment Analysis. The 2nd Management Innovation Technology International Conference (MITiCON2015), 329-333. https://miticon.org/images/2014/MITiCON2015-Proceedings.pdf
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1979). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operational Research, 3(4), 339. doi:10.1016/0377-2217(79)90229-7
Elliott, D., & Bonsignori, C. (2018). The influence of customs capabilities and express delivery on trade flows. Journal of Air Transport Management. doi:10.1016/j.jairtraman.2018.09.
Grainger, A., & Morini, C. (2019). Disentangling cross-border interactions. The International Journal of Logistics Management, 30(4), 958–973. doi:10.1108/ijlm-10-2018-0255
Holloway, S., (2010). Measuring the effectiveness of border management: designing KPIs for outcomes. World Customs Journal, 4(2), 37-54. https://worldcustomsjournal.org/Archives/Volume%204%2C%20Number%202%20(Sep%202010)/04 %20Holloway.pdf
Kwamkhunkoei J. (2019). Development Model in Boarder Economy Affecting the Asean Community in Thai Myanmar’s Boarder Trading Market. Panyapiwat journal, 11(3). 55-66. https://so05.tci- thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/232049
Maruev, S., Stefanovskyi, D., Frolov, A., Troussov, A., & Curry, J. (2014). Deep Mining of Custom Declarations
for Commercial Goods. Procedia Economics and Finance, 12, 397–402. doi:10.1016/s2212-
5671(14)00360-8
Miloshoska, D. (2012). Measures of the Customs Administration of the Republic of Macedonia for the
Protection of the Intellectual Property Rights as Part of the Contemporary Trends in Customs.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44, 341–346. doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.037
Morales-Fusco, P., Saurí, S., Lekka, A. M., & Karousos, I. (2016). Assessing Customs Performance in the
Mediterranean Ports. KPI Selection and Best Practices Identification as Part of the MEDNET
Project. Transportation Research Procedia, 18, 374–383. doi:10.1016/j.trpro.2016.12.049
Noichim C. and Changchit N. (2018). Legal Measures for Supporting and Developing the Inter-states
Transportation between Thailand and Myanmar on Chiang Rai-Tachilek Route Located in Mae
Sai Special Economic Zone, Chiang Rai. Journal of Humanities and Social Sciences, 7(1), 24-50.
สืบค้นจาก https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI2ODk4
Seahapong, J. (2018). Enhancing Competitiveness of Road Freight Operators to Support Trade Liberalization. Journal of Business Administration the Association of Private Higher Education Institutions of Thailan, 7, 94-109. https://so02.tci- thaijo.org/index.php/apheitvu/article/view/164191/118982
Suttishe, P., Sirivongpaisal, N., and Kongkaew, W., (2019). The Simulation of Commercial Vehicle Border Crossing of Thailand – Malaysia: Case study of Sadao Border Songkhla. Science & Technology. 13(2), 1-12. doi: 10.14456/jrmutp.2019.17
Upayokin p., Prapatthong P., and Chondamrongkul P. (2017), Ethnic Diversity and Border Economic Development in Mae Sai District, Chiang Rai Province. Journal of Social Sciences, 47(1), 81-105. http://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2
Van Hoof L. and De Wilde JW., (2005), Capacity assessment of the Dutch beam-trawler fleet using data envelopment analysis (DEA). Marine Resource Economics, 20(4), 327-345. doi:10.1086/mre.20.4.42629481
Volpe Martincus, C., Carballo, J., & Graziano, A. (2015). Customs. Journal of International Economics, 96(1), 119–137. doi:10.1016/j.jinteco.2015.01.011
Recommendation IX Cross Border Declaration or Disclosure. Procedia Economics and Finance, 31,
535–550. doi:10.1016/s2212-5671(15)01199-5
กรมการค้าชายแดน.(2564). มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(รายประเทศ). สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม, 2564, จาก กรมการค้าชายแดน: https://www.dft.go.th/Portals/3/ชายแดนผ่านแดน%20มค.-ธค.63.pdf
สํานักงานปลัดกระทรวงกองการต่างประเทศ. (2563). การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน การค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ. สืบค้น เมื่อ 21 ตุลาคม, 2564, จาก กระทรวงมหาดไทย: https://www.moicovid.com/wp- content/uploads/2020/04/23.ตท.สป.-มท-0204.3-ว-1698-ลว-20-มี.ค.63-การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง-ณ- จุดผ่านแดนถาวร.pdf
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.(2021). สินค้าส่งออก. สืบค้นเม่ือ 26 พฤศจิกายน, 2564, จาก สํานักงานปลัดกระทรวง พาณิชย:์http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomTopNCountry&Option=1 &Lang=Th&ImExType=1
Published
2022-01-31