ปัญหาการบอกกล่าวการบังคับจํานอง : กรณีศึกษามาตรา 728 ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

  • รุ่งอรุณ เมืองมนต์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ภาวิตา ค้าขาย สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: การบังคับจํานอง, ู้รับจํานองซึ่งเป็นบุคคลที่สาม, สัญญาจํานอง, การบอกกล่าว

Abstract

การวิจัยเรื่อง ปัญหาการบอกกล่าวการบังคับจํานอง : กรณีศึกษามาตรา 728 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี วัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ปัญหาการบังคับจํานองตามมาตรา 728 จากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2557 (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับจํานองแก่ ผู้รับจํานอง ลูกหนี้ และผู้จํานอง ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาเป็นดังนี้ (1) การปรับใช้มาตรา 728 ว่าด้วยการบังคับ จํานองให้ผลต่างกันระหว่างผู้จํานองซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับลูกหนี้ และ ผู้จํานองซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยมาตรา 728 กําหนดให้ การบอกกล่าวบังคับจํานองต่อตัวลูกหนี้ชั้นต้นเป็นเรื่องที่ต้องกระทําเพราะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับอํานาจฟ้อง แต่มิได้มีผล เชน่เดียวกันกับผู้จํานองซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยหากเจ้าหนี้ไม่บอกกล่าวหรือบอกกล่าวไม่ถูกต้องผู้จํานองซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพียงแต่หลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และ อุปกรณ์ที่ติดพันกับหนี้ประธานเท่านั้น ( 2) การที่ไม่ได้ กําหนดให้มีการบอกกล่าวผู้รับจํานองซึ่งเป็นบุคคลที่สามแต่ยังทําให้ผู้จํานองมีอํานาจฟ้องจะส่งผลให้ผู้จํานองซึ่งเป็นบุคคลที่ สามเสียสิทธิตามมาตรา 724 วรรคสอง คือ สิทธิในการเข้าชําระหนี้แทนลูกหนี้ชั้นต้นเพื่อป้องปัดการบังคับจํานอง ข้อเสนอแนะมีดังนี้ (1) องค์กรที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายควรคํานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงการ สมดุลผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (2) การแก้ไขมาตรา 728 มีแนวทางดังนี้ ควรมีการแก้ไขถ้อยคําตามมาตรา728 วรรคแรกเป็นว่า “...ให้ผู้จํานอง...นับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าวนั้นไปถึงลูกหนี้...” ในกรณีที่ผู้จํานองเป็นบุคคลที่สาม ควรกําหนดว่า หากผู้จํานองซึ่งเป็นบุคคลที่สามไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากเจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะไม่มีอํานาจฟ้องผู้จํานองรายนั้น โดยการแก้ไขถ้อยคําในตัวบทมาตรา 728 วรรคสองเป็นว่า “...ถ้าผู้รับจํานองมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ผู้รับจํานองเป็นอันไม่มีอํานาจฟ้อง” เพื่อไม่ให้ปัญหาในเรื่องการบังคับจํานองด้วยการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลของผู้รับ จํานอง ถ้อยคําในตัวบทของกฎหมายจึงควรระบุการแสดงเจตนาให้สอดคล้องกันทั้งสองวรรค มิฉะนั้นอาจทําให้ผู้จํานองเสีย ทรัพย์สินซึ่งจํานองของตนไปโดยที่มิได้ทราบถึงการบังคับจํานองดังกล่าว และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้จํานองเสียเปรียบ (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมาย และแก้ไขกฎหมายควรวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการแก้ไขประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์เกี่ยวข้องกับการค้ําประกันและการจํานองในภาคของผู้ประกอบธุรกิจ

References

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม, 2564, จากเว็บไซต์
http://preecha39.blogspot.com/2012/04/blog-post.html.
การแสดงเจตนา. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม, 2564, จากเว็บไซต์ http://www.law.tu.ac.th/wp-
content/uploads/2014/02/การแสดงเจตนา.pdf.
การแสดงเจตนา. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน, 2564, จากเว็บไซต์ http://old-book.ru.ac.th/e-
book/l/LW203(48)/LW203(48)-2.pdf.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558. (2558). กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ์.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2557.
ปวินี ไพรทอง. (2562). การศึกษากฎหมายจํานองและกระบวนการบังคับจํานองของประเทศญี่ปุ่น. สืบค้นเมื่อ 30
พฤศจิกายน, 2564, จากเว็บไซต์ http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/arti-
cle/view/755/654.
ปัญญา ถนอมรอด. (2563). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา. พิมพ์ครั้งที่
15 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2558). คําอธิบาย นิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 19 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์วิญญูชน.
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2561). คําอธิบาย นิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 22 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์วิญญูชน.
สํานักงานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ําประกัน
และจํานองแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานศาลยุติธรรม.
สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล. ( 2559). คําอธิบาย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน. อนุรักษ์ นิยมเวช. (2558). บทบัญญัติค้ําประกันและจํานองที่แก้ไขเพิ่มเติม. จุลนิติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5.
528
Published
2022-01-31