Return to Article Details ปัญหาการบอกกล่าวการบังคับจํานอง : กรณีศึกษามาตรา 728 ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ Download Download PDF