สิทธิและเสรีภาพของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการสมรสและ การใช้คํานําหน้านามของบุคคลตามกฎหมายไทยกบักฎหมายเนเธอร์แลนด์

  • เบญจมาภรณ์ สังข์ทอง สาขานิติศาสตร์ วิทยาลยั การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
  • กมลวรรณ อยู่วัฒนะ สาขานิติศาสตร์ วิทยาลยั การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
Keywords: อัตลักษณ์ทางเพศ, เพศเดียวกัน, การสมรส, การอยู่กินฉนัสามีภริยา

Abstract

ปัจจุบันกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) หรือ กลุ่มบุคคลมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกําเนิดมีเพิ่มมากขึ้น เป็นกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือดินแดน ตั้งแต่การรับรองการสมรสเพศเดียวกันตาม กฎหมายหรือคู่ชีวิตในรูปแบบอื่น จนถึงบทกําหนดโทษประหารชีวิตสําหรับกิจกรรมทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศของบุคคล เพศเดียวกันในบางกลุ่มประเทศ สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจึงถูกจัดว่าเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองที่ ต้องได้รับการยอมรับและการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยบทความวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ (1.)การรับรองการอยู่กินฉันสามี ภริยาของบุคคลเพศเดียวกันตามกฏหมายไทยกับกฏหมายเนเธอร์แลนด์ (2) การรับรองเกี่ยวกับคํานําหน้านามตามอัตลักษณ์ทาง เพศของบุคคล

ผลการศึกษาพบว่าการรับรองการอยู่กินฉันสามีภริยาและการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันนั้นของไทยจะเป็นไปใน ลักษณะที่แยกออกจากการสมรสของบุคคลต่างเพศ ซึ่งในการร่างกฎหมายมุ่งเน้นใช้คําว่าคู่ชีวิตมากกว่าคําว่าคู่สมรส ขณะที่ตาม กฎหมายเนเธอแลนด์การอยู่กินของบุคคลเพศเดียวกันนั้นมี 3 รูปแบบ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ และการ ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ การจดทะเบียนทั้ง 2 แบบนี้มีความคล้ายกันและมี ผลทางกฎหมาย ส่วนการใช้ชีวติ อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีเงื่อนไขของทางกฎหมายมาบังคับ กรณีการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศด้วย การระบุในส่วนของคํานําหน้านาม สําหรับประเทศไทยคํานําหน้านามนั้นให้ใช้เฉพาะสําหรับบุคคลที่เป็นเพศหญิงและเพศชายโดย กําเนิด โดยไม่มีการกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านามในกรณีของบุคคลซึ่งมีความหลากหลายทางเพศและมีการ เปลี่ยนแปลงเพศ หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านามให้แตกต่างไปจากเพศสภาพของตนแต่อย่างใด ในกรณีของ กฎหมายเนเธอร์แลนด์การรับรองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านามโดยการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย ทางเพศ ให้มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในเรื่องของคํานําหน้านาม โดยสามารถเปลี่ยนคํานําหน้านามได้ตามเพศ สภาพของตนที่มีอยู่

References

BBC NEW ไทย. (2018), พ.ร.บ. คู่ชีวิต: ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตแต่ยังไม่เปิดให้รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน [Online]. Available URL: https://www.bbc.com/
BBC NEW ไทย. (2020), สมรสเทา่ เทียม: ประชาชนแห่ให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.แก้กฎหมายแพ่งฯ เปิดทางแต่งงานเพศเดียวกัน [Online]. Available URL:https://www.bbc.com/
คณะนติ ิศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์. (2020), สรุปสาระสําคญั จากเสวนาวิชาการ เรื่อง “คู่ชีวิต / คู่สมรสอีกก้าวสําคญั ของ ความเสมอภาคทางเพศ” [Online]. Available URL:https://www.law.tu.ac.th/
Marriage Partnership Samenwonen. (2564), การจดทะเบียนสมรถ/พาร์เนอร์ [Online]. Available URL: https://image.mfa.go.th/Small Change: How the Road to Same-Sex Marriage Got Paved in the Netherlands (2001) [Online]. Available URL: https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/
Sexual Orientation and Gender Identity Definitions (2021) [Online]. Available URL: https://www.hrc.org/
LGBT rights in the Netherlands (2021) [Online]. Available URL: https://en.m.wikipedia.org
GENDER DIVERSITY TERMINOLOGY (2019) [Online]. Available URL:https://studentaffairs.psu.edu
Doing Gender in The Netherlands: TRANS* approaches, methods & concepts ~ June 10, 2016 [Online].
Available URL:https://graduategenderstudies.nl/
Published
2022-01-31