การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการคิดวิเคราะห์ของนิสิตกายภาพบําบัดผ่านระบบการเรียน อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีและไมม่ีfacilitator

  • กสิมา กิติยานันท์ สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
  • เกวลี เจริญพานิชยิ่ง สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
  • ขวัญจิรา อ่อนละม่อม สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
  • ขวัญจิรา อ่อนละม่อม สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
  • นันท์นภัส แม่นศร สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
Keywords: การคิดวิเคราะห์, การใช้ปัญหาเป็นฐาน, ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์, คําแนะนํา

Abstract

การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกิจกรรมที่ทําให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่ มีการศึกษาถึงวิธีการเรียนดังกล่าวแบบออนไลน์โดยไม่มี facilitator คอยให้คําแนะนําในทันทีในชั้นเรียน การวิจัยนี้จึงมี วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ของรูปแบบการเรียนผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานแบบมี facilitator และกลุ่มที่ไม่มี facilitator โดยใช้อาสาสมัครเป็นนิสิตกายภาพบําบัดชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 75 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มี facilitator และกลุ่มที่ไม่มี facilitator โดยประเมิน ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ผ่านการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบร้อยละคะแนนเฉลี่ยที่ เปลี่ยนแปลงไปของการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบผลการวิจัยพบว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังการเรียนของทั้งสองกลุ่มเพ่มิขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และร้อยละการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่าง กัน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ มี facilitator ให้คําแนะนํา ทันทีและไม่มี facilitator แต่ให้คําแนะนําภายหลังการเรียน ทําให้ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันได้

References

ไพศาล สุวรรณน้อย. (2559). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL). เอกสารประกอบการ บรรยายโครงการพัฒนาการ เรียนการสอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ค้น เมื่อ 10 กันยายน 2564, จาก http://ph.kku.ac.th/thai/ images/file/km/ pbl-he-58-1.pdf
Altmiller, G., Deal, B., Ebersole, N., Flexner, R., Jordan, J., Jowell, V., . . . Walker, D. (2018). Constructive Feedback Teaching Strategy: A Multisite Study of Its Effectiveness. Nurs Educ Perspect, 39(5), 291- 296. doi:10.1097/01.NEP.0000000000000385
Dodds, A. E., Osmond, R. H., & Elliott, S. L. (2001). Assessment in problem-based learning: the role of the tutor. Ann Acad Med Singap, 30(4), 366-370.
Dring, J. C. (2019). Problem-Based Learning - Experiencing and understanding the prominence during Medical School: Perspective. Ann Med Surg (Lond), 47, 27-28. doi:10.1016/j.amsu.2019.09.004
Foo, C. C., Cheung, B., & Chu, K. M. (2021). A comparative study regarding distance learning and the conventional face-to-face approach conducted problem-based learning tutorial during the COVID- 19 pandemic. BMC Med Educ, 21(1), 141. doi:10.1186/s12909-021-02575-1
Gunn, H., Hunter, H., & Haas, B. (2012). Problem Based Learning in physiotherapy education: a practice perspective. Physiotherapy, 98(4), 330-335. doi:10.1016/j.physio.2011.05.005
Huhn K, Gilliland SJ, Black LL, Wainwright SF, Christensen N. (2019). Clinical Reasoning in Physical Therapy:
A Concept Analysis. Phys Ther. 99(4):440-456. doi: 10.1093/ptj/pzy148. PMID: 30496522
Kronenfeld, J. P., Ryon, E. L., Kronenfeld, D. S., Hui, V. W., Rodgers, S. E., Thorson, C. M., & Sands, L. R. (2020). Medical Student Education During COVID-19: Electronic Education Does Not Decrease Examination Scores. Am Surg, 3134820983194. doi:10.1177/0003134820983194
Lennon, O., Phelan, D., Wallace, D., King, J., & Barrett, T. (2019). "The more you did, the more it made sense": Problem-based learning to improve early evidence-based practice in an undergraduate physiotherapy professional programme. Physiother Res Int, 24(3), e1774. doi:10.1002/pri.1774
Ngim, C. F., Fullerton, P. D., Ratnasingam, V., Arasoo, V. J. T., Dominic, N. A., Niap, C. P. S., & Thurairajasingam, S. (2021). Feedback after OSCE: A comparison of face to face versus an enhanced written feedback. BMC Med Educ, 21(1), 180. doi:10.1186/s12909-021-02585-z
Okoye, H. C., Meka, I. A., Ugwu, A. O., Yahaya, I. A., Otokunefor, O., Ojo, O. O., & Ugwu, E. O. (2019). Perception of problem based learning versus conventional teaching methods by clinical medical students in Nigeria. Pan Afr Med J, 33, 311. doi:10.11604/pamj.2019.33.311.19169
Riquelme, I., & Velasco, O. (2011). Physiotherapy students' perceptions of competences obtained through PBL methodology. Med Teach, 33(6), 506-507.
Rosado Pinto, P., Rendas, A., & Gamboa, T. (2001). Tutors' performance evaluation: a feedback tool for the PBL learning process. Med Teach, 23(3), 289-294. doi:10.1080/01421590120048139
Szekeres, M., & MacDermid, J. C. (2021). Online learning versus workshops: a rank minimized trial comparing the effect of two knowledge translation strategies designed to alter knowledge, readiness to change, and self-efficacy with respect to rehabilitation outcome measures. Disabil Rehabil, 1-8. doi:10.1080/09638288.2021.1965227
Tekian, A., Watling, C. J., Roberts, T. E., Steinert, Y., & Norcini, J. (2017). Qualitative and quantitative feedback in the context of competency-based education. Med Teach, 39(12), 1245-1249. doi:10.1080/0142159X.2017.1372564
Medical education online,21
Wang, Q., Li, H., & Pang, W. (2016). From PBL tutoring to PBL coaching in undergraduate medical education:
an interpretative phenomenological analysis study.
560
, 31973.
https://doi.org/10.3402/meo.v21.31973
Published
2022-01-31