Return to Article Details การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการคิดวิเคราะห์ของนิสิตกายภาพบําบัดผ่านระบบการเรียน อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีและไมม่ีfacilitator Download Download PDF