ผู้ใหญ่บ้านในอุดมคติของประชาชน กรณีศึกษา:ประชาชนหมู่ที่ 11 ตําบลข้าวเม่า อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • นพพร ประจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • บุญอนันต์ บุญสนธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Keywords: การแก้ไขความขัดแย้ง, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้านในความคิดเห็นของประชาชนใน หมู่ที่11 ตําบลข้าวเม่า อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใหญ่บ้าน 3.เพื่อเสนอแนะบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในอุดมคติของประชาชนในหมู่ที่ 11ตําบลข้าวเม่า อําเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยปรากฏว่า 1)บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่บ้าง พอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้ลงลกึ ถึงมาตราตามกฎหมายมากนักก็ตามแต่ก็พอมีความรกู้ ันอยู่บ้าง 2)ชาวบ้านในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่นั้น มีความคิดเห็นตรงกัน ในเรื่องในเรื่องของการดํารงตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้านในวาระอายุครบ 4 ปี มากกว่าที่จะดํารงตําแหน่งใน วาระอายุครบ60ปีเพราะว่าชาวบ้านเล็งเห็นความสําคัญของการดํารงตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมากถ้าหม่บู้านไหน ได้ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานไม่สมกับบทบาทหน้าก็อาจจะทําให้หมู่บ้านนั้นไม่มีความเจริญก้าวหน้าหรือก้าวหน้าอย่างช้า กว่าหมู่บ้านอื่นชาวบ้านจึงมีความคิดเห็นว่าควรที่จะมีอายุครบวาระแค่ 4 ปีเพื่อที่จะได้มีโอกาสให้คนที่ดีมีความสามารถขึ้นมา ดูแลหมู่บ้านได้ 3)แนวทางในการบอกหรือพูดคุยก็คือชาวบ้านนั้นได้มีการพูดคุยหรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดํารง ตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาของความขัดแย้ง (ข้อเสนอแนะ1.การศึกษาความต้องการที่จะได้ผู้ใหญ่บ้าน แบบไหน อุดมคติของประชาชนควรที่จะเพิ่มประชากรณ์กลุ่มตัวอย่างให้มากยิ่งขึ้น2.เพื่อจะได้รู้ถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้นงานวิจัยครั้ง นี้เป็นการศึกษา หมู่ที่ 11 ตําบลข้าวเม่า อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจจะไม่ครอบคลุมทั่วทั้งหมดถ้าหากมีการทํา ครั้งต่อไปควรที่จะครอบคุมในหลายพื้นที่เพื่อที่จะได้เห็นข้อแตกต่างอื่นๆระหว่างงานวิจัย3.จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ จึงอยากให้มีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างในพื้นที่เดียวกัน

References

บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2557). กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและภาวะความเป็นผู้นํากับความคาดหวัง ของประชาชนที่มีต่อผู้นําชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่.
นฤมล จันทร์พร.(2551). บทบาทกํานันผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนหลังประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 กรณีศึกษา: อําเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม
พงศ์สวัสดิ์ราชจันทร์.(2563).ศักยภาพบทบาทและอํานาจหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน.วารสารการบริหารนติิ บุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งที่มาhttp://www.satit.up.ac.th/BBC07/Aroun dTheWorld/pol/98.html สืบค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ. (2547). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม. ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน
ในเขตเทศบาลนครตรัง. ภาคนิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
Published
2022-01-31