การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกสมรส: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับ กฎหมายอเมริกา

  • อินทิวรรณ จันทร์เพ็ง สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
  • กมลวรรณ อยู่วัฒนะ สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
Keywords: บุตรนอกสมรส, การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

Abstract

บทความวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายไทยและกฎหมาย อเมริกาทั้งนี้ยังเปรียบเทียบถึงหน้าที่ที่บิดาจะต้องเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมาย อเมริกา โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Researcher) จากหนังสือ ตํารา บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทบัญญัติของกฎหมาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นจากอินเตอร์เน็ต

ผลการวิจัยพบว่าในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายไทยในปัจจุบันนั้นแม้จะได้มีการ เปลี่ยนแปลงตามยุค ตามสถานการณ์ไทยในปัจจุบัน แต่สําหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนั้น มิได้มีการรับรองในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่อยู่นอกสมรสด้วยจึงเป็นเหตุให้บิดานั้นไม่สามารถจ่ายค่า อุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกสมรสได้ ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและสิทธิในการเรียกร้องสิทธิ์ ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกับกฎหมายอเมริกาที่ได้มีการรับรองไว้ว่าบิดามารดานั้นต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ฝ่ายนั้นจะถูกรัฐตัดสิทธิ์ในการดําเนินชีวิตประจําวันอีก ทั้งยังมีความผิดตามกฎหมายและยังมีกฎหมายหมายเกี่ยวกับผลของการไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรหรือ Failure to Pay Child Support มาใช้บังคับอีกด้วยหากไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็จะมีความผิดตามกฎหมายถือได้ว่า เป็นคดีอาญา

References

พิทยา ลํายอง. (2564). ความหมายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร [Online].available URL: http://www.thailaws.com/ aboutthailaw/knowledge_03.htm
พิชัย นิลทองคํา. (2561).คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว,ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ลงวันที่ 8 กันยายน 2533. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478. ราชกิจจานุเบกษา.ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2478 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554
รุจีรัตน์ โททาริ, (2006).กฎหมายค่าเลี้ยงดูบุตร . https://rujipedia.home.blog/2006/10/21/กฏหมายค่าเลี้ยงดูบุตร/ วรัญญางามศริิอุดม.(2564),สิทธิของบิดาในการรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดร้ับรองแล้ว,บทความวิจัย.
Athiwatlawyer.(2021),ค่าอุปการะเลี้ยงดูบตุร.http://athiwatlawyer.com/คดีแพ่ง/คดีครอบครวั/ คดีหย่า-ที่ต้องเรยี กค่า/ Govinfo. (2020), § 10.40 Payment on account of minor child. https://www.govinfo. gov/content/pkg/CFR-2020-title38-vol1/pdf/CFR-2020-title38-vol1- sec10-39.pdf Hg.org. (2021), What is Child Support Law? .https://www-hg-org.translate.goog/ child-custody-and- support.html?_x_tr_sl=en&_x_tr _tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=nui,sc
Hmong. (2021), การให้ความช่วยเหลือชั่วคราวสําหรับครอบครัวที่ขัดสน ( TANF) . https://hmong.in.th/wiki/Temporary_Assistance_to_Needy_Families
Hmong. (2021), ค่าเลี้ยงดูบุตรในสหรัฐอเมริกา. https://hmong.in.th/wiki/Child_support_in_the_United_States
krisdika. (2021), หน้าที่อุปการะเลี้ยงดู . http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=1378
Law.cornell. (1992), Child support [Online].available URL: https://www.law.cornell.edu/wex/child_support
Law.cornell .(1992), U.S. Constitution, Article IV, Section 1, Section 1. https://www.law.cornell.edu/constitution
Law-cornell.(1992),Emancipation of minors – laws. https://www-law-cornell- edu.translate.goog/ wex/table_emancipation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=nui,sc
Leginfo.legislature.(1992), CHAPTER 1. General Provisions [7000 - 7002] . https://leginfo.legislature.ca.gov/ faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=7002.&lawCode=FAM
Nysenate.(2014),Family Court Act (FCT) CHAPTER 686. https://www-nysenate- gov.translate.goog/ legislation/ laws/FCT/A6?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=nui,sc
Steven J. Grocki. (2020), 18 U.S.C. § 228- Failure to pay legal child support obligations. https://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-support-enforcement
Published
2022-02-01