ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจในร้านค้าปลีก สมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

  • ถวิลจิตร ปิยะวงษ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ัฒน์
  • จิรวุฒิ หลอมประโคน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยั ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • เพชรลดา พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยั ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • กานดา แซ่เอี๊ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยั ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Keywords: พฤติกรรมการซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจ, ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, ร้านค้าปลีกสมัยใหม่, ปัจจัยทาง ประชากรศาสตร์

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรม การซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจใน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ประชากรกลุ่มผู้บริโภคข้าว กล่องแช่แข็งเจในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ F-test

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล่องแช่แข็งเจของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันในด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และที่อยู่อาศัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

References

ศิริวรรณ เสรรี ัตน์และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยคุ ใหม่.กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา.
กมลรัตน์ สดวกการ. (2561). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งในร้านซีพีเฟรชมาร์ทของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี.
วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 2(1), 37-46.
นัทธมน เดชประภัสสร.(2558).ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต.การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2563, 8 ตุลาคม). พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชน
ในช่วงเทศกาลกินเจปี 2563. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2564, จาก http://cebf.utcc.ac.th/page_poll.php สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2555, 18 มิถุยายน). "มื้อเช้า"สําคัญจุดเริ่มต้นเด็ก"เติบโต สมวัยเรียนรู้เร็ว"-ฐานเศรษฐกิจ.
สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2564, จาก https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/4096
สุภัคพร คล้ายแพร และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร. (2560). การโฆษณา ณ จุดขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 3(1-2), 189-199.
อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ และ ฉันทนา ปาปัดถา. (2562). พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 12(1), 24-36. Honestdocs. (2561). การบริโภคอาหารของคนไทยในยุคปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2564, จาก
https://goo.gl/FCXGSh
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row. pp. 202-204. Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc.
Kotler, Philip. (2006). Marketing Management. The Millennium Edition, Prentice Hall International Inc.
.
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. 11th ed. Upper Saddle River ,NJ : Prentice –Hall. Schiffman,
Leon G.; & Kanuk ,Leslie Lazar
Published
2022-02-01