• การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
  2021

  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
  เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
  ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference)


  ด้วยความร่วมมือของ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี