• การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19
  Vol 1 No 1 (2021)

  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน
  ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19"

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564
  Online Conference

  ด้วยความร่วมมือของ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
  2021

  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
  เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
  ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference)


  ด้วยความร่วมมือของ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี