การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Online Conference)


ด้วยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Published: 2021-08-23

Articles